Zespół do Spraw Świadczeń

Pełna nazwa zespołu to Zespół do Spraw Świadczeń Przyznawanych Decyzją. Do zadań pracowników socjalnych zatrudnionych w tej komórce organizacyjnej Ośrodka jest udzielania pomocy osobom w formie świadczenia przyznawanego decyzją administracyjną.

Zasiłki

Świadczenia pieniężne to:

Zasiłek stały

przysługuje:

  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (wynoszącym 776 zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynoszącym 600 zł). Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień: do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek okresowy

przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Warunkiem otrzymania świadczenia jest jednoczesne spełnienie przesłanek wynikających z art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie realizuje dwa spośród trzech modułów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Prowadzimy moduł 1 i 2, których celem jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z tej formy wsparcia wynosi:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do 1164
  • w przypadku osoby w rodzinie- do 900 zł / na osobę

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program składa się z 3 modułów.

  1. Moduł dla dzieci i młodzieży,
  2. Moduł dla osób dorosłych,
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za realizację modułu 3 odpowiada Minister Edukacji Narodowej.

Link do strony internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa