Program "Rodzina 500+"

!!! WAŻNE !!!
Informacja o przyznaniu świadczenia wysyłana będzie wyłącznie z adresu mailowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie: ops@radzymin.pl.

Program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie z programu ma charakter powszechny i przysługuje wszystkim na każde dziecko do ukończenia 18roku życia niezależnie od dochodu rodziny.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

W sytuacji gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł w postaci dodatku wychowawczego otrzymają także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego,interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie przysługuje także:

  • rodzicom samotnie wychowujący dzieci pomimo braku zasądzonych świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od drugiego rodzica,
  • z wyrównaniem na nowo narodzone dziecko, jeżeli rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie3-miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na wniosek.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w formie elektronicznej lub tradycyjnej.

Jeśli posiadasz bezpłatny profil zaufany lub certyfikowany podpis elektroniczny złóż wniosek elektronicznie za pośrednictwem:

  • portalu informacyjno-usługowy Empatia https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/
  • profilu zaufanego ePuaphttps://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/pomoc-spoleczna/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wniosek-rodzina-500-
  • platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych https://www.zus.pl/pue
  • strony swojego Banku, gdzie znajdują się informacje dotyczące sposobu złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” można składać w pokoju nr 1 (parter) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Weteranów 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej w związku, z czym wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na adres poczty elektronicznej, lub w przypadku braku poczty elektronicznej informacje będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie w treści informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nigdy nie zwraca się z prośbą o aktualizację lub weryfikację danych osobowych, nie żąda podawania jakichkolwiek danych do logowania oraz nie przesyła załączników.

Ważne terminy

Obecny okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 lipca 2019 r. został wydłużony do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w celu kontynuowania pobierania świadczenia wychowawczego w 2020 r. nie ma konieczności składania wniosku.

W 2021 r. zacznie funkcjonować roczny okres świadczeniowy od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Źródło danych: MRiPS

Wzory wniosków 500+

Wnioski i załączniki do pobrania na świadczenia wychowawcze 500+ https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa