Dodatek energetyczny

Kto może otrzymać dodatek energetyczny?

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
 2. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:
 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

2. Wysokość zryczałtowana dodatku energetycznego

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
 2. Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:
  • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia  2020 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. wynosi:
  • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 10,94 zł. miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł. miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł. miesięcznie.

3.  Dodatek energetyczny przyznaje :

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Organem drugiej instancji w sprawie rozpatrywania decyzji administracyjnych przyznających dodatek energetyczny jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 poz. 180)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257)

Wniosek do pobrania:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU ENERGETYCZNEGO