Dodatek energetyczny

1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 984).

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:

–  której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z  2013 r. poz. 966);

– która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

2. Wysokość zryczałtowana dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d. ustawie z dnia 26 lipca 2013 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).

Wysokość limitu o którym mowa wynosi:

a) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

b) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

c) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi:

a) dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,29 zł/miesiąc;

b) dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,68 zł/miesiąc;

c) dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł/miesiąc.

3.  Dodatek energetyczny przyznaje :

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Organem drugiej instancji w sprawie rozpatrywania decyzji administracyjnych przyznających dodatek energetyczny jest samorządowe kolegium odwoławcze.