FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

O fundusz alimentacyjny mogą się ubiegać się osoby:
– mające zasądzone alimenty na dziecko,
– osoba zobowiązana do alimentacji nie wywiązuje się z tego obowiązku,
– prowadzona przez komornika egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo.
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł
Ośrodek w przypadku bezskutecznej egzekucji podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych, m. in.:
a) Wzywanie na wywiad alimentacyjny i odbieranie oświadczeń majątkowych,
b) Występowanie z wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca – kodeks karny,
c) Występowanie z wnioskiem do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
d) Podawanie informacji o zadłużeniu do BIK,
e) Przekazywanie tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego.