POMOC SPOŁECZNA

 

Rodzaje oferowanej pomocy:

1. POMOC FINANSOWA W FORMIE:
a) Zasiłków stałych
b) Zasiłków okresowych
c) Zasiłków celowych
d) Zasiłków celowych specjalnych
Kryterium do tej formy pomocy stanowi dochód rodziny, który nie może przekraczać 528 zł netto na członka w rodzinie lub 701 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (z wyjątkiem zasiłku celowego specjalnego), ponadto w rodzinie musi występować jedna z dysfunkcji wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe, klęska żywiołowa, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Podstawą przyznania pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.

2. POMOC RZECZOWA W FORMIE:
a) Dożywiania dzieci w szkołach do których uczęszczają, opłacanie obiadów bezpośrednio na rachunek szkoły (kryterium do tej formy pomocy stanowi dochód rodziny, który nie może przekraczać 792 zł netto na członka w rodzinie lub 1051,50 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej)
b) Pomocy żywnościowej np. w formie otwartego rachunku w sklepie (w sytuacji gdzie istnieje prawdopodobieństwo marnotrawienia środków)
c) Zakupu leków, opału, sprzętu itp. (w sytuacji gdzie istnieje prawdopodobieństwo marnotrawienia środków)

3. POMOC USŁUGOWA DLA OSÓB SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Pomoc jest świadczona przez opiekunki domowe za odpłatnością uzależnioną od dochodu rodziny określona uchwałą Nr 548/XXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010r.
Pomoc polega głównie na:
– przygotowaniu lub donoszeniu posiłków,
– robieniu zakupów,
– utrzymaniu w czystości pomieszczenia w obrębie chorego,
– pielęgnacji,
– załatwieniu spraw urzędowych.

4. SPRAWIENIE POGRZEBU
Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. W sytuacji braku osób zobowiązanych i uprawnionych do pochówku, Ośrodek Pomocy Społecznej sprawia pochówek (w tym osobom bezdomnym).

5. PRACA SOCJALNA:
Działalność zawodowa, która ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca z rodzinami i osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, z rodzinami z problemem alkoholowym, chorymi psychicznie. Współpraca z instytucjami tj. szkołami, kuratorami, sądem rodzinnym, służbą zdrowia, policją oraz z innymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

6. PORADNICTWO:
a) głównie w sprawach uzyskania pomocy dla osób niepełnosprawnych z PEFRON oraz Centrum Pomocy Rodzinie,
b) dotyczące świadczeń z ZUS, KRUS,
c) uzyskania alimentacji,
d) umieszczenie w ZOL,
e) pomocy z różnych instytucji i fundacji działającej na terenie województwa mazowieckiego.

7. KIEROWANIE I KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW O UMIESZCZENIE W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
– Ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, z uwzględnienie sytuacji rodziny zobowiązanej do alimentacji.
– Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych na rzecz osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej lub umieszczenie w domach pomocy społecznej.

8. PRACA Z RODZINĄ:
a) wsparcie rodziny,
b) konsultacje i poradnictwo,
c) pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego,
d) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, socjalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.