OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018r. w Unii Europejskiej stosowane będą nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanego również „RODO”).

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ⇒ http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000 

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

Nazwa:         Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie

Adres:           Radzymin, ul. Weteranów 31

Kierownik:   mgr inż. Agnieszka Kierszulis

Email:           akierszulis@radzymin.pl

Telefon        22 786 54 86 wew. 109

Inspektor Ochrony Danych:  mgr Antoni Widomski

Adres:     Radzymin, ul. Weteranów 31

Email:      ops_iod@radzymin.pl

Telefon:  603 427 642

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie z siedzibą przy ulicy Weteranów 31, 05-250 Radzymin, (nr tel.: 22-786-54-86, adres e-mail: akierszulis@radzymin.pl).

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Antoni Widomski, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 22-786-54-86 lub adresem e-mail: ops_iod@radzymin.pl

3.  W Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie przetwarzane są dane osobowe w celach związanych z realizacją zadań podejmowanych w następujących sprawach:

1)        Świadczeń pomocy społecznej,

2)        Świadczeń rodzinnych,

3)        Funduszu alimentacyjnego,

4)        Świadczenia „Dobry Start”

5)        Przemocy w rodzinie,

6)        Pieczy zastępczej,

7)        Świadczeń wychowawczych,

8)        Programu „Za życiem”,

9)        Dodatków mieszkaniowych,

10)    Dodatku energetycznego

11)    Realizacji programu „Q nowym perspektywom”,

12)    Usług opiekuńczych,

13)    Domów Pomocy Społecznej,

14)    Wywiadów środowiskowych,

15)    Asystentów rodzinnych,

16)    Wolontariatu,

17)    Rekrutacji pracowników,

18)    Zleceniobiorców,

19)    Korespondencji urzędowej

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i tylko na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)        dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;

2)        sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

3)        ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie  narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                w Radzyminie