PROJEKTY EFS „Q NOWYM PERSPEKTYWOM”


Radzymin, 15.03.2019 r.

Ruszyła druga edycja projektu „Q NOWYM PERSPEKTYWOM”. W styczniu zrekrutowaliśmy 25 osób zamieszkujących na terenie Gminy Radzymin, korzystających ze wsparcia OPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieaktywnych zawodowo, oraz niepełnosprawnych.  Oferujemy bezpłatne usługi prawnika, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty uzależnień i terapeuty neurorozwoju. Już w marcu odbyły się pierwsze treningi kompetencji życiowych, społecznych oraz treningi pracy.  Wszystkie zajęcia i poradnictwo specjalistyczne odbywają się w naszym Klubie Integracji Społecznej ul. Falandysza 11/192 w Radzyminie.

Mamy już sukcesy!!!

W ramach realizowanego projektu, aż 9 osób zostało z aktywizowanych zawodowo  ( 4 mężczyzn i  5 kobiet ). 

Działania Klubu Integracji Społecznej realizowane są dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Mazowieckiego.

Zaproszenie do udziału w projekcie „Q NOWYM PERSPEKTYWOM” w roku 2019

Załącznik nr. 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr. 2 Oświadczenie o niepełnosprawności

Załącznik nr. 3 Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka

Załącznik nr. 4 Oświadczenie o statusie osoby niesamodzielnej 

Załącznik nr.5 Oświadczenie o statusie osoby bezdomnej lub dotkniętej wykluczenie z dostępu do mieszkania 

Załącznik nr.6 Karta oceny formalnej

Załącznik nr.7 Oświadczenie dot.poziomu motywacji Uczestnika projektu

Załącznik nr.8 Test wiedzy z zakresu uwarunkowań na rynku pracy

Załącznik nr.9 Oświadczenie dot. poziomu doświadczenia zawodowego i stażu pracy

Załącznik nr.10 Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr. 11 Deklaracja uczestnictwa 

Załącznik nr.12 Oświadczenie uczestnika Projektu

Załącznik nr.13 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku

Załącznik nr. 14 Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego

Załącznik nr. 15 Informacja o uczestniku Projektu 

Załącznik nr.16 Oświadczenie dot.sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie 

 


regulamin kosztów dojazdu na staż – PROJEKTY EFS „Q NOWYM PERSPEKTYWOM”


KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – 8 miesięcy działalności!

KIS jest miejscem spotkań dla osób pozostających bez zatrudnienia, które chcą być aktywniejsze i poszukują możliwości własnego rozwoju. To właśnie tu przy ul. Falandysza 11/192 odbywają się spotkania indywidualne, a wcześniej grupowe prowadzone przez poradnictwo, konsultacje i   spotkania ze specjalistami.

Zapewniamy profesjonalne i przyjazne podejście specjalistów na spotkaniach indywidualnych.

Klub Integracji Społecznej w Radzyminie działa już prawie 8 miesięcy. Jest miejscem określanym przez naszych uczestników przyjaznym, otwartym, profesjonalnym i wspierającym na duchu.

Działanie naszego Klubu są realizowane dzięki środkom z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.


Od 1 stycznia 2018 roku nasz Ośrodek realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu uczestnicy uprawnieni są do korzystania z bezpłatnych usług prawnika, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty uzależnień i terapeuty neurorozwoju. Poradnictwo cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

W miesiącach czerwiec – lipiec uczestnicy projektu mieli możliwość uczestniczenia między innymi w:

–  treningach kompetencji życiowych – nauka przywrócenie samodzielności życiowej, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających powrót lub właściwe funkcjonowanie w życiu społecznym.

treningach kompetencji społecznych – zdobycie umiejętności społecznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym/ na rynku pracy, budowa i rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu zawodowym i przyszłej pracy.

treningach pracy – sporządzenie analizy własnych i mocnych stron, pomocnych w wyznaczaniu własnego kierunku rozwoju edukacyjnego i zawodowego, bilans umiejętności, kwalifikacji i predyspozycji zawodowej, usystematyzowanie własnej wartości w obszarze zawodowym, wprowadzenie do zagadnienia rynku pracy.

treningach kompetencji osobistych z komponentem antydyskryminacyjnym – warsztaty równości szans kobiet i mężczyzn – aktualne problemy, związane z wyzwaniami, jakie stawia współczesny rynek pracy w kontekście równości szans.

Już w sierpniu ruszyły pierwsze kursy zawodowe!!!

Następnym etapem projektu będą staże zawodowe. Dla uczestników stażu przewiduje się wypłatę stypendium stażowego i zwrot kosztów dojazdu.

 


Regulamin KIS RadzyminRegulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Q NOWYM PERSPEKTYWOM”

Załącznik Nr 1 Formularz Rekrutacyjny

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o niepełnosprawności

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o statusie osoby niesamodzielnej

Załącznik Nr 5 Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej lub dotkniętej wykluczeniem z dostępu do mieszkań

Załącznik nr.6 Karta oceny formalnej

Załącznik Nr 7 Oświadczenie dot poziomu motywacji Uczestnika projektu

Załącznik Nr 8 Test wiedzy z zakresu uwarunkowań na rynku pracy

Załącznik Nr 9 Oświadczenie dotyczące poziomu doświadczenia zawodowego i stażu pracy

Załącznik nr.10 Karta oceny merytorycznej

Załącznik Nr 11 Deklaracja uczestnika

Załącznik Nr 12 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik Nr 13 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Załącznik Nr 14 Oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego

Załącznik Nr 15 Informacja o uczestniku

Załącznik Nr 16 Oświadczenie dot sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie