STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Informujemy, że od 01 września 2020 r. do dnia 15 września 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

STYPENDIA SZKOLNE – może je otrzymać uczeń, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto.

Wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodów za miesiąc sierpień 2020 r.:

– zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( z jednego miesiąca ), np. zaświadczenie od pracodawcy, kserokopia decyzji o rencie, emeryturze;

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zaświadczenie o  dochodzie uzyskanym w roku 2019;

– w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto;

– zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto  miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;

– kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty oraz oświadczenie o wysokości alimentów otrzymywanych do rąk własnych;

– osoby bezrobotne – zaświadczenie potwierdzające fakt figurowania bądź niefigurowania w rejestrach PUP ( można dołączyć kserokopię decyzji ) lub zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Jednocześnie informujemy, że w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte w powyższym zestawieniu.

Katalog wydatków podlegający refundacji w ramach stypendium

 1. zakup książek – podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie;
 2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym;
 3. plecak, tornister;
 4. obuwie sportowe;
 5. strój sportowy ( koszulka, spodenki, spodnie sportowe, dres )
 6. ubranie robocze wymagane przez szkołę ( np. praktykę zawodową );
 7. przybory i materiały do nauki zawodu;
 8. artykuły szkolne: zeszyty, piórnik, flamastry, kredki, ołówki, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, przybory geometryczne, modelina, kalkulator oraz inne materiały wiązane ze specyfiką szkół;
 9. drukarki, papier, tusz do drukarki;
 10. sprzęt komputerowy, monitor, oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszty naprawy komputera;
 11. sprzęt sportowy na wycieczki szkolne i turystyczne ( plecak, śpiwór );
 12. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych;
 13. koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 14. koszty dojazdu do szkół ( dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych );
 15. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach ( wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru);
 16. koszty zakwaterowania w busie, internacie lub stacji ( dotyczy uczniów ponadgimnazjalnych).

UWAGA!!!

■ obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia ( np. strój na lekcje wychowania fizycznego, obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny ) lub  jego zainteresowaniem i rozwojem jego zdolności ( np. kimono dla ucznia trenującego karate );

■ ważne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”;

■ zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły ( kurtka, buty, skarpety itp.) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ORAZ PODAWANIA AKTUALNYCH NUMERÓW TELEFONICZNYCH

ZASIŁEK SZKOLNY  – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności: pożaru, wypadku, nagłej, długotrwałej choroby w rodzinie, śmierci członka rodziny lub opiekunów ucznia, innych uzasadnionych okoliczności, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Weteranów 31 pok.11 ( I piętro ),  pod numerem telefonu  (22) 786 54 86 wew. 111.

Wnioski do pobrania:

wniosek ZASIŁEK LOSOWY 2020/2021

wniosek STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021