ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

1) Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3) Świadczenie rodzicielskie,
4) Zasiłek pielęgnacyjny,
5) Świadczenie pielęgnacyjne,
6) Specjalny zasiłek opiekuńczy,
7) Zasiłek dla opiekuna.

Zasiłek rodzinny – przysługuje jeżeli dochód rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł netto a w przypadkach gdy jest w rodzinie dziecko niepełnosprawne – 764 zł netto.

Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:
– Urodzenia dziecka
– Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
– Samotnego wychowywania dziecka, które nie ma możliwości zasądzenia alimentów
– Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
– Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
– Rozpoczęcie roku szkolnego
– Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
W związku z zamieszkaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponad gimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum dla dziecka niepełnosprawnego.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka*;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

* Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Zasiłek pielęgnacyjny- prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej.

Świadczenie pielęgnacyjne- przysługuje niezależnie od dochodu, wypłacane jest rodzicom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności włącznie ze staraniem i koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność współdziałania na co dzień opiece dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługuje jeżeli dochód rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł netto oraz jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Zasiłek dla opiekuna – przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.