Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Gmina Radzymin została zakwalifikowana do Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020. Nabór wniosków ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 ze zm.).

Strategicznym celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych oraz dla dzieci
do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Z Programu skorzystają osoby, których dochód nie przekracza 400% obowiązującego
od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

W Gminie Radzymin wsparcie świadczone w Programie będzie realizowane w formie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.

Jednostką realizującą jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Program będzie trwał do 31 grudnia 2020 roku.

Pozyskana kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie usług opiekuńczych to 15.628,80 zł.

Podstawą świadczenia usług są zapisy Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020.