Wzory wniosków 500+

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie informuje, o możliwości składania wniosków w ramach programu  „Rodzina 500 plus” w formie elektronicznej.

Jeśli posiadasz bezpłatny profil zaufany lub certyfikowany podpis elektroniczny złóż wniosek elektronicznie za pośrednictwem jednego z poniższych portali:

Tu złożysz wniosek 500 plus za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Empatia(serwis zewnętrzny)

Tu zlożysz wniosek 500 plus za pośrednictwem portalu ePuap(serwis zewnętrzny)

Tu złożysz wniosek 500 plus za pośrednictwem platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych(serwis zewnętrzy)

lub wejdź na stronę swojego Banku i dowiedz się, w jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej. 

Wnioski o świadczenie wychowawcze Rodzina 500 + można składać w pokoju nr 1 (parter) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 08°º- 16ºº

Świadczenie wychowawcze  500+ (wnioski i załączniki do pobrania):

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO — oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 

WYKAZ DOKUMENTÓW DO WNIOSKU 500+ (2017/18)

WYKAZ DOKUMENTÓW DO WNISKU500+ (2018/19)