ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Radzymin, 20.05.2019 r.
OPS.26.2.20219.AK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci LAN w nowym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej oraz adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej do nowego budynku Ośrodka Pomocy Spolszczej.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 24.05.2019 r. do godziny 1000

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OPS.26.2.2019.AK

ZAPYTANIE OFERTOWE OPS.26.2.2019.AK

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz oferty OPS.26.2.2019.AK

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie Wykonawcy OPS.26.2.2019.AK

Wzór umowy OPS.26.2.2019.AK


Radzymin, 04.02.2019 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzymin.

Termin składania ofert: 13.02.2019 r. (do godziny 16:00)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY OPS.26.01.2019.AK

ZAPYTANIE OFERTOWE OPS.26.01.2019.AK

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 – WZÓR UMOWY

 


Radzymin, 13.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( mężczyzn oraz kobiet ) z terenu Gminy Radzymin

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do złożenia oferty na usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe – Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego.

Ofertę należy złożyć do dnia 21.12.2018 r. do godz. 16.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OPS.26.27.2018.AK

ZAPYTANIE-OFERTOWE-OPS.26.27.2018.AK

Załącznik Nr 1 WZÓR OFERTY

Załącznik nr.2 wzór umowy-OPS.26.27.2018.AK

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO)

 


Radzymin, 28.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Usługi transportowe osób, polegające na przewozie

pracowników socjalnych OPS w 2019 roku

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie Miasta i Gminy Radzymin.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 14.12.2018 r. do godz.14:00

Zamówienia publiczne – usługi transportowe

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w zamówienie została wybrana oferta Pani Alicji Kielak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na przedmiotowe zamówienie wpłynęła 1 oferta, która spełniła niezbędne wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze.

Pani Alicja Kielak przedstawiła korzystną ofertę świadczenia usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie miasta i gminy Radzymin.

Biorąc pod uwagę powyższe zdecydowano wybrać ofertę Pani Alicji Kielak na realizację usług transportowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie.   

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI TRANSPORTOWE OPS.26.23.2018.AK

Załącznik nr 1 umowa oświadczenie usług transportowych OPS.26.23.2018.AK

Załącznik nr. 2 umowa RODO OPS.26.23.2018.AK 

Załącznik nr 3 Wzór oferty 

 

Radzymin,15.10.2018 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn) z terenu Gminy Radzymin.

Termin składania ofert: 23.10.2018 r. (do godziny 16:00)

Informacja o unieważnieniu postępowania OPS.26.22.2018.AK

ZAPYTANIE OFERTOWE OPS.26.22.2018.AK 

Załącznik Nr 1- WZÓR OFERTY OPS.26.22.2018.AK

Załącznik nr.2 WZÓR UMOWY OPS.26.22.2018.AK

UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH OPS.26.22.2018.AK


 

Radzymin, 04.09.2018 r.
OPS.26.19.2018.AK

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert na usługi szkoleniowe oraz usługi indywidualnego wsparcia w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc! Satysfakcja klientów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin składania ofert: 12.09.2018 r. (do godz. 08:00)

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia OPS.26.19.2018.AK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY OPS.26.19.2018.AK

Zbiorcze zestawienie ofert OPS.26.19.2018.AK

WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE (WZUS) OPS.26.19.2018.AK

USŁUGI SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU PN. Skuteczna pomoc ! Satysfakcja klientów! – Załącznik nr.1

Załącznik_nr_2 Oferta OPS.26.19.2018.AK  

Załącznik nr. 3 UMOWA OPS.26.19.2018.AK   

Załącznik_nr_4 Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA OPS.26.19.2018.AK  

Załącznik_nr_5 Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPS.26.19.2018.AK  

Załącznik_nr_6 Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP – GRUPA KAPITAŁOWA OPS.26.19.2018.AK   

Załącznik_nr_7 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG OPS.26.19.2018.AK 

Załącznik_nr_8 ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA OPS.26.19.2018.AK  

Załącznik_nr_9 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (Kryterium nr.2) OPS.26.19.2018.AK 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 


Radzymin, 11.06.2018 r.
OPS.26.15.2018.AK

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na zarządzaniu projektem (pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu) w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc! Satysfakcja klientów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin składania ofert: 19.06.2018 r. (do godz. 13:00)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OPS.26.15.2018.AK

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA ZARZĄDZENIU PROJEKTEM (pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu)

Załącznik nr. 1 Formularz ofertowy do Zapytania OPS.26.15.2018.AK

Załącznik nr. 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr. 3 Wzór umowy do Zapytania OPS.26.15.2018.AK

Załącznik nr. 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w post.

Załącznik nr.5 Oświadczenie do wzoru umowy do Zapytania OPS.26.15.2018.AK

Załącznik Nr.6 Umowa Powierzenia Przetwarzania danych osobowych do Zapytania ofertowego OPS.26.15.2018.AK 

 Radzymin, 21.05.2018 r.
OPS.26.14.2018.AK

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na kompleksowej obsłudze prawnej  w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc! Satysfakcja klientów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin składania ofert: 29.05.2018 r. (do godz. 16:00)

Informacja o unieważnieniu postępowania OPS.26.14.2018.AK

ZAPYTANIE OFERTOWE OPS.26.14.2018.AK

Załącznik nr.2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym 

Załącznik nr.3 Wzór umowy

Załącznik nr.4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 


 

Radzymin, 08.05.2018 r.
OPS.26.13.2018.AK

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro na „Organizacja i przeprowadzanie usług szkoleniowych, kursów zawodowych i usług doradczych” w ramach realizacji projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin składania oferty: 17.05.2018 r. (do godziny 10:00)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OPS.26.13.2018.AK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OPS.26.13.2018

Zbiorcze zestawienie ofert OPS.26.13.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – OFERTA OPS.26.13.2018.AK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPS.26.13.2018.AK

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr.2 UMOWA OPS.26.13.2018.AK

Załącznik nr.3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPS.26.13.2018.AK

Załącznik nr 4a do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4c do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz zamówień

Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykonawcy 

Załącznik nr 7 do SIWZ Uprawnienia

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

 


Radzymin, 07.05.2018 r.
OPS.26.12.2018.AK

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na kompleksowej obsłudze prawnej  w ramach realizacji projektu „Skuteczna pomoc! Satysfakcja klientów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin składania ofert: 15.05.2018 r. (do godz. 14:00)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY OPS.26.12.2018.AK

Zapytanie ofertowe OPS.26.12.2018.AK

Załącznik nr.1 Formularz oferty 

Załącznik nr.2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym 

Załącznik nr.3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 


Radzymin, 07.05.2018r.
OPS.26.11.2018.AK

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie składa zapytanie ofertowe na usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego (pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych) w ramach realizacji projektu „ Skuteczna pomoc! Satysfakcja klientów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin składania ofert: 15.05.2018 r. (do godz. 14:00)

Informacja o wynikach OPS.26.11.2018.AK

Zapytanie ofertowe OPS.26.11.2018.AK

Załącznik nr.1 Formularz oferty 

Załącznik nr.2 Oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym 

Załącznik nr.3 Wzór umowy 

Załącznik nr.4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu 

 


 

Radzymin, 06.03.2018 r.
OPS.26.10.2018.AK

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro na „Organizacja i przeprowadzanie usług szkoleniowych, kursów zawodowych i usług doradczych” w ramach realizacji projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedłużony termin składania ofert: 17 kwietnia 2018 r. (do godz. 10:00)

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty z dnia 23.04.2018 r. dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OPS.26.10.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OPS.26.10.2018 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OPS.26.10.2018.AK

Zestawienie ofert OPS.26.10.2018.AK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -USŁUGI OPS.26.10.2018.AK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ

UMOWA Załącznik nr 2 do SIWZ

POPRAWIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr.3 do SIWZ

Załącznik nr 4a do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4c do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz zamówień

Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ Uprawnienia

Załącznik nr 8 do SIWZ

 


Radzymin, 13.02.2018 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie Diagnozy potrzeb Beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 21 luty 2018 r. (do godz. 11:30)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – SWIZ DIAGNOZA OPS.26.7.2018.AK

SWIZ-DIAGNOZA OPS.26.7.2018.AK

Załącznik nr.1 Farmularz oferty OPS.26.7.2018.AK

Załącznik nr.2 Wykaz wykonywanych usług OPS.26.7.2018.AK

Załącznik nr.3 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu OPS.26.7.2018.AK

Załącznik nr.4 Istotne Postanowienia umowy OPS.26.7.2018.AK

 

 

 


Radzymin, 01.02.2018 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie Diagnozy potrzeb Beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 9 luty 2018 r. (do godz. 11:30)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OPS.26.5.2018.AK 

 SWIZ – DIAGNOZA OPS.26.5.2018.AK

Załącznik nr.1 formularz oferty OPS.26.5.2018.AK

Załącznik nr2. Wykaz wykonywanych usług OPS.26.5.2018.AK

Załącznik nr.3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału postępowania OPS.26.5.2018.AK

Załącznik nr.4 Istotne postanowienia umowy OPS.26.5.2018.AK

 

 


Planowane w ramach projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP w I kwartale 2018 roku.

Plan zamówień publicznych w ramach projektu „Q NOWYM PERSPEKTYWOM”

 

 


Radzymin, 04.01.2018r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie składa zapytanie ofertowe na usługę polegającą na wynajmie lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Radzyminie w ramach realizacji projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków 12 stycznia 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.usług polegającej na wynajmie lokalu

 ZAPYTANIE OFERTOWE OPS.26.01.2018.AK

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załacznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

załącznik nr 3 klauzula antykorupcyjna

załącznik nr 4 wzór umowy

 


Radzymin, 19.12.2017 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie składa zapytanie ofertowe na usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego (pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych) w ramach realizacji projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert mija 28.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OPS.262.9.2017.AK

ZAPYTANIE OFERTOWE OPS.262.9.2017.AK

Załącznik nr.1 Formularz ofertowy OPS.262.9.2017.AK

Załącznik nr.2 Oświadczenie o braku powiązań OPS.262.9.2017.AK

Załącznik nr.3 Wzór umowy OPS.262.9.2017.AK

Załącznik nr.4 Oświadczenie OPS.262.9.2017.AK


Radzymin, 28.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Usługi transportowe osób, polegające na przewozie

pracowników socjalnych OPS w 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie miasta i gminy Radzymin.

INFORMACJA O WYBORZE USŁUGI TRANSPORTOWE 12.12.2017R. OPS.262.7.2017.AZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi transportowe OPS.262.7.2017.AZ

Załącznik nr 7 WZÓR OFERTY


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie składa zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zarządzaniu projektem (pełnienie funkcji koordynatora) w ramach realizacji projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert mija 06.12.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY OPS.262.6.2017.AK

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę polegającą na zarządzeniu projektem OPS.242.6.2017.AK

Załącznik Nr.1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  OPS.262.6.2017.AK

Załącznik nr.2  OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OPS.262.6.2017.AK

Załącznik Nr.3 WZÓR UMOWY DO ZAPYTANIA OPS.262.6.2017.AK

Załącznik Nr.4 OŚWIADCZENIE OPS.262.6.2017.AK

Załącznik Nr.5 OŚWIADCZENIE OPS.262.6.2017.AK

 


INFORMACJA O WYNIKACH:

Dotyczących wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO.

Zamówienia publiczne – usługi transportowe

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana oferta Pani Alicji Kielak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na przedmiotowe stanowisko wpłynęło 2 oferty, które spełniły niezbędne wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze.

Pani Alicja Kielak przedstawiła korzystniejszą ofertę świadczenia usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie miasta i gminy Radzymin.

Biorąc pod uwagę powyższe zdecydowano wybrać ofertę Pani Alicji Kielak na realizację usług transportowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie.   


Radzymin : Usługi transportowe osób, polegające na przewozie pracowników socjalnych OPS w 2017 roku; data zamieszczenia : 02.11.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie miasta i gminy Radzymin.

I. Nazwa zamawiającego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie
ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin
tel./fax 22 786 54 86
e-mail : ops_radzymin@o2.pl

II. Określenie trybu zamówienia

Niniejsze zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz.2164 z późn. zm.).

III. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie miasta i gminy Radzymin.

IV. Zawartość oferty

W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

– cena brutto za 1 tzw. wozogodzinę

Do oferty powinny być załączone następujące dokumenty :

– nazwa (imię i nazwisko) oraz dokładny adres przedsiębiorcy,
– numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy (NIP)
– numer, pod którym przedsiębiorca figuruje w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON),
– numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
– oświadczenie o posiadaniu samochodu osobowego,
– kserokopia aktualnego badania technicznego samochodu
– kserokopia ubezpieczenia NNW.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

VI. Termin wykonania zamówienia

I – XII 2017 r.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

100% cena, jeśli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać.

VIII. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferty należy składać do dnia 16.11.2016 r. do godz. 14:00, osobiście lub pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstytucji 3 Maja 19
05-250 Radzymin

albo przesłać na numer faksu 22 786 54 86 lub e-mail : ops_radzymin@o2.pl

W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną wszystkie dokumenty dotyczące oferty należy przekazać w jednym pliku, w formacie uniemożliwiającym dokonanie w nim zmian (np. PDF). Dokumenty te powinny zostać wcześniej zeskanowane z oryginalnymi podpisami.

IX. Termin związania ofertą

okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Oferty, które wpłynął do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja z wyboru oferty zostanie przesłana do wszystkich oferentów oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Załącznik nr 1 – wzór oferty