Zamówienia Publiczne

Radzymin, 13.02.2017 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie Diagnozy potrzeb Beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 21 luty 2018 r. (do godz. 11:30)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – SWIZ DIAGNOZA OPS.26.7.2018.AK

SWIZ-DIAGNOZA OPS.26.7.2018.AK

Załącznik nr.1 Farmularz oferty OPS.26.7.2018.AK

Załącznik nr.2 Wykaz wykonywanych usług OPS.26.7.2018.AK

Załącznik nr.3 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu OPS.26.7.2018.AK

Załącznik nr.4 Istotne Postanowienia umowy OPS.26.7.2018.AK

 

 

 


Radzymin, 01.02.2017 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie Diagnozy potrzeb Beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 9 luty 2018 r. (do godz. 11:30)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OPS.26.5.2018.AK 

 SWIZ – DIAGNOZA OPS.26.5.2018.AK

Załącznik nr.1 formularz oferty OPS.26.5.2018.AK

Załącznik nr2. Wykaz wykonywanych usług OPS.26.5.2018.AK

Załącznik nr.3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału postępowania OPS.26.5.2018.AK

Załącznik nr.4 Istotne postanowienia umowy OPS.26.5.2018.AK

 

 


Planowane w ramach projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP w I kwartale 2018 roku.

Plan zamówień publicznych w ramach projektu „Q NOWYM PERSPEKTYWOM”

 

 


Radzymin, 04.01.2017 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie składa zapytanie ofertowe na usługę polegającą na wynajmie lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Radzyminie w ramach realizacji projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków 12 stycznia 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.usług polegającej na wynajmie lokalu

 ZAPYTANIE OFERTOWE OPS.26.01.2018.AK

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załacznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

załącznik nr 3 klauzula antykorupcyjna

załącznik nr 4 wzór umowy

 


Radzymin, 19.12.2017 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie składa zapytanie ofertowe na usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego (pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych) w ramach realizacji projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert mija 28.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OPS.262.9.2017.AK

ZAPYTANIE OFERTOWE OPS.262.9.2017.AK

Załącznik nr.1 Formularz ofertowy OPS.262.9.2017.AK

Załącznik nr.2 Oświadczenie o braku powiązań OPS.262.9.2017.AK

Załącznik nr.3 Wzór umowy OPS.262.9.2017.AK

Załącznik nr.4 Oświadczenie OPS.262.9.2017.AK


Radzymin, 28.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Usługi transportowe osób, polegające na przewozie

pracowników socjalnych OPS w 2018 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie miasta i gminy Radzymin.

INFORMACJA O WYBORZE USŁUGI TRANSPORTOWE 12.12.2017R. OPS.262.7.2017.AZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi transportowe OPS.262.7.2017.AZ

Załącznik nr 7 WZÓR OFERTY


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie składa zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zarządzaniu projektem (pełnienie funkcji koordynatora) w ramach realizacji projektu „ Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert mija 06.12.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY OPS.262.6.2017.AK

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę polegającą na zarządzeniu projektem OPS.242.6.2017.AK

Załącznik Nr.1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  OPS.262.6.2017.AK

Załącznik nr.2  OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OPS.262.6.2017.AK

Załącznik Nr.3 WZÓR UMOWY DO ZAPYTANIA OPS.262.6.2017.AK

Załącznik Nr.4 OŚWIADCZENIE OPS.262.6.2017.AK

Załącznik Nr.5 OŚWIADCZENIE OPS.262.6.2017.AK

 


INFORMACJA O WYNIKACH:

Dotyczących wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO.

Zamówienia publiczne – usługi transportowe

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana oferta Pani Alicji Kielak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na przedmiotowe stanowisko wpłynęło 2 oferty, które spełniły niezbędne wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze.

Pani Alicja Kielak przedstawiła korzystniejszą ofertę świadczenia usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie miasta i gminy Radzymin.

Biorąc pod uwagę powyższe zdecydowano wybrać ofertę Pani Alicji Kielak na realizację usług transportowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie.   


Radzymin : Usługi transportowe osób, polegające na przewozie pracowników socjalnych OPS w 2017 roku; data zamieszczenia : 02.11.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie miasta i gminy Radzymin.

I. Nazwa zamawiającego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie
ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin
tel./fax 22 786 54 86
e-mail : ops_radzymin@o2.pl

II. Określenie trybu zamówienia

Niniejsze zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz.2164 z późn. zm.).

III. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie miasta i gminy Radzymin.

IV. Zawartość oferty

W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

– cena brutto za 1 tzw. wozogodzinę

Do oferty powinny być załączone następujące dokumenty :

– nazwa (imię i nazwisko) oraz dokładny adres przedsiębiorcy,
– numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy (NIP)
– numer, pod którym przedsiębiorca figuruje w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON),
– numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
– oświadczenie o posiadaniu samochodu osobowego,
– kserokopia aktualnego badania technicznego samochodu
– kserokopia ubezpieczenia NNW.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

VI. Termin wykonania zamówienia

I – XII 2017 r.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

100% cena, jeśli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać.

VIII. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferty należy składać do dnia 16.11.2016 r. do godz. 14:00, osobiście lub pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstytucji 3 Maja 19
05-250 Radzymin

albo przesłać na numer faksu 22 786 54 86 lub e-mail : ops_radzymin@o2.pl

W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną wszystkie dokumenty dotyczące oferty należy przekazać w jednym pliku, w formacie uniemożliwiającym dokonanie w nim zmian (np. PDF). Dokumenty te powinny zostać wcześniej zeskanowane z oryginalnymi podpisami.

IX. Termin związania ofertą

okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Oferty, które wpłynął do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja z wyboru oferty zostanie przesłana do wszystkich oferentów oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Załącznik nr 1 – wzór oferty