ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
  • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020.

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pani Aleksandra Smardzewska – tel.  22 786 54 86 wew. 107, pok.19

e-mail: asmardzewska@radzymin.pl

Wiceprzewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pani Agnieszka Kierszulis  –  tel. 22 786 54 86 wew. 109, pok.13

e-mail: akierszulis@radzymin.pl

siedziba: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Weteranów 31, 05-250 Radzyminbroszura

centrum_wsparcia_ulotka_Kampania „Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu”. 
Link do powyższego materiału:
https://youtu.be/8fis_fUMtwk

Wsparcie_osób_z_zaburzeniami_psychicznymi_na_Mazowszu_-_plakat_ Wsparcie_osób_z_zaburzeniami_psychicznymi_na_Mazowszu-_Informatorgrupa wsparcia