ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY


 

broszura

centrum_wsparcia_ulotka_

 


 


Kampania „Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu”. 
Link do powyższego materiału:
https://youtu.be/8fis_fUMtwk

Wsparcie_osób_z_zaburzeniami_psychicznymi_na_Mazowszu_-_plakat_ Wsparcie_osób_z_zaburzeniami_psychicznymi_na_Mazowszu-_Informator
 
 

 

grupa wsparcia


 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

–           diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

–           podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na

celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

–           inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

–           rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia

pomocy w środowisku lokalnym,

–           inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

–           realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony

ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020.

 

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

–           opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia

przemocy w rodzinie,

–           monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin

zagrożonych   wystąpieniem przemocy,

–           dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do

przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

  1. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pani Monika Leśniewska nr telefonu 22 786 54 86 wew. 108,

e-mail: mlesniewska@radzymin.pl

Dyżury- poniedziałek w godz. 14 – 16 pokój  23 A II piętro

– siedziba Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Wiceprzewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

  1. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pani Katarzyna Marzec –  siedziba  Szkoła Podstawowa nr 1

ul. 11 Listopada 2  w Radzyminie