DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ

Mieszkańcy Gminy Radzymin znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, mogą zgłaszać się po pomoc do Działu Pracy Socjalnej, Interwencji i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie. Nasi pracownicy socjalni we wstępnej rozmowie pomogą ustalić zakres usługi.

Podstawowymi narzędziami pracy pracownika socjalnego są:

 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, w celu ustalenia jej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Wszystkie informacje uzyskane podczas wywiadu stanowią tajemnicę służbową;
 • kontrakt socjalny czyli pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby/pełnoletnich członków rodziny zwracających się o pomoc i pracownika socjalnego). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego.

Jak działa pracownik socjalny?

Pracownik socjalny po otrzymaniu informacji o potrzebie udzielenia wsparcia rodzinie, przeprowadza szczegółowe rozpoznanie sytuacji. Skupia się nie tylko na wskazanym problemie, ale stara się przeprowadzić optymalną analizę funkcjonowania rodziny. Obserwuje interakcje, zbiera informacje o stanie zdrowia członków rodziny, o sytuacji zawodowej,posiadanych umiejętnościach i kwalifikacjach, wykształceniu, sytuacji szkolnej dzieci, sytuacji materialnej, a także analizuje wzajemne relacje. Następnie podobną analizę przeprowadza w otoczeniu - pośród najbliższej rodziny, w szkole u pedagoga, w instytucjach i organizacjach, które dotychczas w określony sposób rodzinę wspierały.

Praca socjalna składa się zawsze z określonych etapów, są to najczęściej:

 • powzięcie informacji o problemie/zdarzeniu;
 • rozpoznanie sytuacji i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego zawierającego szczegółową diagnozę sytuacji rodziny;
 • uruchomienie zasobów zewnętrznych, które mogą pomóc problem rozwiązać;
 • zmotywowanie do zmian osoby/ rodziny/ grupy lub środowiska dotkniętego problemem;
 • zaplanowanie we współpracy z rodziną procesu zmiany,sporządzenie kontraktu socjalnego
 • przeprowadzenie zmian
 • monitorowanie efektywności prowadzonych działań;
 • ocena, wspólnie z beneficjentami przeprowadzonego procesu,
 • zakończenie pracy.

Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa

Główny cel programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków to główny cel programu. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

 • 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Uwaga! W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Link do programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

Wolontariat

Może masz trochę wolnego czasu i chcesz pomagać innym? Znamy ludzi, którzy czekają na pomoc: osoby niepełnosprawne, starsze, samotne oraz dzieci potrzebujące przyjaciela lub pomocy w nauce. Oferujemy współpracę w zespole ludzi, którzy z potrzeby serca chcą robić coś dla innych.

Kim jest wolontariusz?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej.

Kto może być wolontariuszem?

 1. Osoba pełnoletnia może podjąć się wykonywania świadczeń jako wolontariusz samodzielnie podejmując decyzję;
 2. W przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 15 rok życia do rozpoczęcia działalności wolontariackiej wymagana jest zgoda rodziców (tzw. przedstawiciela ustawowego)

Klientami OPS są osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji z wielu powodów. Zróżnicowanie problemów powoduje konieczność podejmowania wielokierunkowych działań. Poza pomocą materialną, usługową, rzeczową czy w formie pracy socjalnej, uzasadnione jest wdrażanie idei wzajemnej pomocy i wsparcia w różnych sferach życia. Dlatego rozwijanie idei wolontariatu uważamy za istotne uzupełnienie świadczonej pomocy.

Kilka powodów dla których warto zostać wolontariuszem:

 1. możesz uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem dać innym coś bardzo potrzebnego i ważnego;
 2. wolontariat może być sposobem na odkrycie takich cech jak: umiejętność pracy w zespole, kreatywność,altruizm, empatia itp.;
 3. zdobędziesz doświadczenie zawodowe, które wzbogaci twoje CV;
 4. jeśli do końca nie wiesz, co w życiu chciałbyś robić, wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny w której będziesz pracować.

Wolontariuszom zapewniamy:

 1. POROZUMIENIE – jeśli będziesz wolontariuszem, zostanie z Tobą podpisane porozumienie, w którym będzie określony rodzaj Twojej pracy.
 2. ZAŚWIADCZENIE/ DYPLOM – na koniec Twojej pracy jako wolontariusz otrzymasz zaświadczenie/ dyplom o wykonywaniu pracy wolontarystycznej.

Pracując jako wolontariusz jesteś pod opieką koordynatora.

Kontakt:

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem wolontariatu: Monika Pogorzelska, tel. 22 786 54 86 wew. 107, tel. kom. 798 867 351, e-mail: mopogorzelska@radzymin.pl,  pokój nr 19.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa