Programy

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE  - 497 900,25 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  497 900,25 ZŁ  (z kosztem obsługi)

 

Głównym celem Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W 2021 r. usługami asystenta w Programie zostanie objętych 30 osób, mieszkańców gminy Radzymin, w tym:

a) 5 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

b) 25 osób dorosłych, w tym 16 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz 9 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

- EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE  - 87 070,85 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  87 070,85 ZŁ  (z kosztem obsługi)

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W Radzyminie Program jest realizowany w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa opieki wytchnieniowej polega na czasowych odciążeniu opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, jak również zapewnieniu opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację.

W 2021 r. usługami opieki wytchnieniowej w Programie zostanie objętych 9 osób, w tym:

a) 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;

b) 7 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Osobom zakwalifikowanym do Programu przysługuje 240 godzin opieki wytchnieniowej.

 

Rekrutacja do udziału w programach

Informacji na temat uczestnictwa udziela pracownik socjalny Małgorzata Broma – Gutowska, tel. 22 786 54 86 wew. 112, tel. kom. 519 725 950, mail: mbroma@radzymin.pl.

Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Programie szczegółowo wyjaśnia Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w Gminie Radzymin. Do Programu kwalifikuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie na podstawie karty zgłoszenia. Obowiązkowym załacznikiem do karty jest kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne lub opiekunowie prawni zgłaszający chęć udziału w Programie wraz z kartą są zobowiązani do złożenia oświadczeń według wzorów stanowiących załączniki numer 2 i 3 do regulaminu.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w Gminie Radzymin

Dokumenty zgłoszeniowe do udziału w Programie

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Programie szczegółowo wyjaśnia Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 w Gminie Radzymin. Do Programu kwalifikuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie na podstawie „Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Obowiązkowym załacznikiem do karty jest kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności. Pierwszeństwo przyjęcia do Programu przysługuje osobom, które wraz z kartą zgłoszenia do Programu złożą „Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM” (stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 w Gminie Radzymin

Dokumenty zgłoszeniowe do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa