PROGRAMY

Programy w 2024 roku

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

 

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

DOFINANSOWANIE  - 202 878,00 zł (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  202 878,00 zł  (z kosztem obsługi)

 

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności; lub
 2. osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej polega na okresowym odciążeniu od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program będzie realizowany w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W 2024 r. usługami opieki wytchnieniowej w Programie zostanie objętych 17 osób, w tym:

a) 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;

b) 14 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Osobom zakwalifikowanym do Programu przysługuje 234 godziny opieki wytchnieniowej.

Treść Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 wraz z załącznikami jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rekrutacja

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 określa Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w Gminie Radzymin.

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1 - Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz załącznik 2 - Oświadczenie o korzystaniu z usług.

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

DOFINANSOWANIE  - 1.024.203,42 zł (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 1.024.203,42 zł  (z kosztem obsługi)

 

Głównym celem Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Program adresowany jest do:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo orzeczenia równoważne.

W 2024 r. usługami asystenta w Programie zostanie objętych 35 osób, dla których zostanie zreazliowanych 18240 godzin usług asystencji osobistej. W grupie uczestników Programu będzie:

 • 9 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • 26 osób dorosłych, w tym 18 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (osoby z niepełnosprawnością sprzężoną - 6), oraz 8 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (osoby z niepełnosprawnością sprzężona - 2).

Treść Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 wraz z załącznikami jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rekrutacja

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 określa Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w Gminie Radzymin.

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1 - Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Opieka wytchnieniowa

W dniu 30 października 2023 r., rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych przyczyn nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16-go roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,

2. dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane  na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Zgłoszeń do Programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODODokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystencji osobistej w 2024 r. zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń na adres kperzanowska@radzymin.pl 

 

Programy realizowane w 2023 roku

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

 

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

DOFINANSOWANIE  - 852 696,97 zł (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  852 696,97 zł  (z kosztem obsługi)

 

Głównym celem Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Program adresowany jest do:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo orzeczenia równoważne.

 

W 2023 r. usługami asystenta w Programie zostanie objętych 33 osoby, mieszkańców gminy Radzymin, w tym:

 • 7 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • 26 osób dorosłych, w tym 20 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz 6 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

Treść Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 wraz z załącznikami jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 określa Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 w Gminie Radzymin.

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1załącznik 2.

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

 

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

 

DOFINANSOWANIE  - 239 436,13 zł (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  239 436,13 zł  (z kosztem obsługi)

 

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zwanym dalej „Programem”, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

W 2023 r. usługami opieki wytchnieniowej w Programie zostanie objętych 25 osób, w tym:

a) 8 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;

b) 17 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Osobom zakwalifikowanym do Programu przysługuje 240 godzin opieki wytchnieniowej.

 

Treść Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 wraz z załącznikami jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 określa Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w Gminie Radzymin.

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4.

 

OPIEKA 75+

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROGRAM „OPIEKA 75+” na rok 2023

 

DOFINANSOWANIE  - 79.806,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  133.044,00 zł

 

Głównym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.

3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Program będzie prowadzony do 31.12.2023 r.

 

Programy realizowane w 2022 roku

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2022

 

DOFINANSOWANIE  - 828 495,00 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  828 495,00 ZŁ  (z kosztem obsługi)

 

Głównym celem Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W 2022 r. usługami asystenta w Programie zostanie objętych 40 osób, mieszkańców gminy Radzymin, w tym:

a) 5 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

b) 35 osób dorosłych, w tym 25 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

Treść Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 wraz z załącznikami jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 określa Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 w Gminie Radzymin.

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3.

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

- EDYCJA 2022

 

DOFINANSOWANIE  - 195 840,00 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  195 840,00 ZŁ  (z kosztem obsługi)

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W Radzyminie Program jest realizowany w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa opieki wytchnieniowej polega na czasowych odciążeniu opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, jak również zapewnieniu opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację.

W 2022 r. usługami opieki wytchnieniowej w Programie zostanie objętych 20 osób, w tym:

a) 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;

b) 18 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Osobom zakwalifikowanym do Programu przysługuje 240 godzin opieki wytchnieniowej.

Treść Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 wraz z załącznikami jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 określa Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 w Gminie Radzymin.

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5.

 

OPIEKA 75+

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROGRAM „OPIEKA 75+” na rok 2022

 

DOFINANSOWANIE  - 53.310,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  106.620,00 zł

 

Głównym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.

3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Program będzie prowadzony do 31.12.2022 r.

 

Programy zrealizowane w 2021 roku

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE  - 497 900,25 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  497 900,25 ZŁ  (z kosztem obsługi)

 

Głównym celem Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W 2021 r. usługami asystenta w Programie zostanie objętych 30 osób, mieszkańców gminy Radzymin, w tym:

a) 5 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

b) 25 osób dorosłych, w tym 16 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz 9 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

- EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE  - 87 070,85 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  87 070,85 ZŁ  (z kosztem obsługi)

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W Radzyminie Program jest realizowany w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa opieki wytchnieniowej polega na czasowych odciążeniu opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, jak również zapewnieniu opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację.

W 2021 r. usługami opieki wytchnieniowej w Programie zostanie objętych 9 osób, w tym:

a) 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;

b) 7 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Osobom zakwalifikowanym do Programu przysługuje 240 godzin opieki wytchnieniowej.

 

Rekrutacja do udziału w programach

Informacji na temat uczestnictwa udziela pracownik socjalny Małgorzata Broma – Gutowska, tel. 22 786 54 86 wew. 112, tel. kom. 519 725 950, mail: mbroma@radzymin.pl.

Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Programie szczegółowo wyjaśnia Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w Gminie Radzymin. Do Programu kwalifikuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie na podstawie karty zgłoszenia. Obowiązkowym załacznikiem do karty jest kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne lub opiekunowie prawni zgłaszający chęć udziału w Programie wraz z kartą są zobowiązani do złożenia oświadczeń według wzorów stanowiących załączniki numer 2 i 3 do regulaminu.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w Gminie Radzymin

Dokumenty zgłoszeniowe do udziału w Programie

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Programie szczegółowo wyjaśnia Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 w Gminie Radzymin. Do Programu kwalifikuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie na podstawie „Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Obowiązkowym załacznikiem do karty jest kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności. Pierwszeństwo przyjęcia do Programu przysługuje osobom, które wraz z kartą zgłoszenia do Programu złożą „Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM” (stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 w Gminie Radzymin

Dokumenty zgłoszeniowe do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa