FORMULARZE

1. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

Wniosek o pomoc społeczną

2. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w formie posiłku

Wniosek o objęcie posiłkiem

3. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Załączniki:

 1. Zaświadczenie lekarskie
 2. Zaświadczenie lekarza psychiatry
 3. Zaświadczenie psychologa DPS
 4. Oświadczenie

4. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

5. Przyznawanie usług opiekuńczych

Wniosek o pomoc społeczną

Załączniki wymagane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w procedurze przyznawania usług opiekuńczych to:

Obligatoryjne załączniki do każdego z wniosków:

 1. Oświadczenie o dochodach
 2. Oświadczenie pełnoletniego członka rodziny
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym

Wymagane dokumenty – informacje ogólne

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp.

Najczęściej wymagane dokumenty to:

 1. dowód osobisty do wglądu;
 2. emeryt (rencista) - odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca lub decyzja organu przyznającego świadczenie;
 3. osoba niepełnosprawna - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności;
 4. osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o osiąganych dochodach netto za ostatni miesiąc;
 5. rolnik - nakaz podatkowy za dany rok;
 6. wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
  1. przychodu;
  2. kosztów uzyskania przychodu;
  3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
  4. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach;
  5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
  6. należnego podatku;
  7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
   Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 7. dziecko w rodzinie uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej - zaświadczenie ze szkoły z uwzględnieniem, czy pobiera stypendium lub wynagrodzenie za praktykę;
 8. osoba bezrobotna - zaświadczenie z Urzędu Pracy;
 9. osoba chora - zaświadczenie lekarskie, rachunki za leki, czy też inne dokumenty z którego wynika, że leczenie jest kosztowne;
 10. rachunki za opłaty związane z utrzymaniem mieszkania;
 11. inne dokumenty mogące mieć wpływ na formy pomocy określone przez pracownika socjalnego (np. postanowienie Sądowe, nakaz eksmisji, stan zadłużenia itp.).

Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje administracyjne, na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, a także inne pisma przychodzące i wychodzące z Ośrodka, dotyczące danej osoby (rodziny), przechowuje Ośrodek i stanowią one dokumentację klienta od początku jego korzystania z pomocy społecznej.

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej,zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną,marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Również niewywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi,niezależnie od dochodu rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa