Asystent Rodziny

Asystent rodziny to  osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. 

Termin asystent został wyprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą „w pogotowiuAsystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Aby zostać objętym wsparciem asystenta rodziny, należy zgłosić taką potrzebę w naszym Ośrodku. Może to zrobić zainteresowana rodzina, pedagog, kurator, sąsiad lub inna osoba, która zauważy taką konieczność. Może się też zdarzyć, że rodzina zostanie zobowiązana przez sąd do współpracy z asystentem rodziny. W tych wyjątkowych sytuacjach nie mamy do czynienia już z dobrowolnością, lecz ingerencją sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej i zobowiązanie rodziców do określonego działania. Po zgłoszeniu zapotrzebowania na asystenta zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania rodziny, która ma zostać objęta wsparciem. Asystent rozpocznie działania, jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu i powołuje asystenta do pracy z rodziną.

Głównym celem asystenta rodziny jest:

 • zwiększenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych poprzez wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich ról rodzicielskich,
 • nabycie bądź poprawa umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci,
 • poprawa funkcjonowania rodziny przeżywającej trudności, będącej w kryzysie życiowym,
 • osiągniecie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej
  i odpowiedzialności za własne życie oraz bezpieczeństwo dzieci, które w tej rodzinie wychowują się.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2023, poz. 1426) i należy do nich:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
 19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Podstawowe zasady pracy asystenta rodziny z rodziną:

 1.  pracuje z rodzinami z poszanowaniem ich godności oraz prawa do samostanowienia.
 2. w pracy z rodziną kieruje się zasadę akceptacji i obiektywizmu,
 3. ma podejście indywidualne,
 4. uwzględnia zasadę współodpowiedzialności, poufności, oraz możliwości samorozwojowych.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa