ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ I USŁUG

Pełna nazwa zespołu to Zespół do Spraw Świadczeń i Usługj. Do zadań pracowników socjalnych zatrudnionych w tej komórce organizacyjnej Ośrodka jest udzielania pomocy osobom w formie świadczenia przyznawanego decyzją administracyjną.

Zasiłki

Świadczenia pieniężne to:

Zasiłek stały

przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie różnicy między kwotą stanowiąc 130 %  kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (wynoszącym 776 zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynoszącym 600 zł). Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie różnicy między kwotą stanowiącą 130 % kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień: do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek okresowy

przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Warunkiem otrzymania świadczenia jest jednoczesne spełnienie przesłanek wynikających z art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Link do pobrania:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (sejm.gov.pl)

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie realizuje dwa spośród trzech modułów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Prowadzimy moduł 1 i 2, których celem jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z tej formy wsparcia wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do 1552 zł
 • w przypadku osoby w rodzinie- do 1200 zł / na osobę

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 został ustanowiony 23 sierpnia 2024 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program składa się z 3 modułów.

 1. Moduł dla dzieci i młodzieży,
 2. Moduł dla osób dorosłych,
 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za realizację modułu 3 odpowiada Minister Edukacji Narodowej.

Link do pobrania:

UCHWAŁA NR 149 RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 (eli.gov.pl)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Dlatego też zadaniem Działu  jest organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją usług dla osób spełniających powyższe warunki. Wsparcie w postaci usług jest planowane po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, adekwatnie do potrzeb osoby zgłaszającej się o taką pomoc do Ośrodka. Warunki przyznawania poszczególnych usług są opisane w poniższych zakładkach.

Domy pomocy społecznej

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej to placówki, przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej).

Domy pomocy społecznej zastępują rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych w stosunku do wymagającego całodobowej opieki starszego, chorego lub niepełnosprawnego członka rodziny w sytuacji, w której tej rodziny brak lub nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać.

Należy jednak pamiętać, iż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i jest poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.

Podstawy kierowania

Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej następuje na podstawie:

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Ponadto niezbędne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność umieszczenia w DPS, a w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo zaświadczenia psychologa i lekarza psychiatry.
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i dochodowej i jest podstawą do udzielenia świadczenia z pomocy społecznej    w postaci umieszczenia i pobytu w DPS. Podczas jego sporządzania pracownik socjalny ocenia stopień sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie  do placówki oraz możliwości zapewnienia pomocy ze strony rodziny czy najbliższego otoczenia.

Dodatkowo w przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej koniecznym jest załączenie do wniosku:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.

Po wydaniu decyzji kierującej i po uzyskaniu wolnego miejsca dla osoby – właściwy organ (PCPR) wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS po czym zainteresowana osoba może zamieszkać w placówce.

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

 1. mieszkaniec DPS, jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci, wnuki)  przed wstępnymi (rodzice) pod warunkiem, że:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

Usługi opiekuńcze

Pomoc jest świadczona przez opiekunki za odpłatnością uzależnioną od dochodu rodziny. Pomoc polega głównie na: przygotowywaniu lub dostarczeniu posiłku, robieniu zakupów (ze środków Klienta), utrzymaniu w czystości pomieszczenia w obrębie chorego, pielęgnacji, ubieraniu, podawaniu leków, prześcielaniu łóżka, zapobieganiu odleżynom, w miarę możliwości zapewnieniu kontaktów z rodziną i otoczeniem, załatwianiu spraw urzędowych.

Usługi opiekuńcze są realizowane przez opiekunki, za odpłatnością uzależnioną od dochodu rodziny, określoną uchwałą Nr 781/LXI/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 czerwca 2023 r. 

2022 r. usługi opiekuńcze dla osób powyżej 75 roku życia mogą być współfinansowane w ramach Programu „Opieka 75 +” na rok 2021 po spełnieniu warunków określonych w Uchwale Nr 328/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 548/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich trybu pobierania.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla:

 • osób dorosłych, wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne); upośledzonych umysłowo; osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym,
 • w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy mieć na względzie zasadę pomocniczości, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, która definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Świadczenia, które ustawowo zapewniane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia), nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej.

Sposób realizacji świadczeń w ramach innych systemów określają miedzy innymi rozporządzenia wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 oraz art. 127 ust. 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo światowe, a także art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. W dokumentach tych zawarto zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji kształcenia oraz prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (między innymi zaburzonych psychicznie) przez podmioty zobowiązane w ramach systemów innych niż pomoc społeczna.

Z uwagi na jasno określone kryteria otrzymywania świadczenia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (rodzaj schorzenia, niewystarczające zaspokojenie potrzeb lub ich niezaspokojenie w ramach innych systemów) ośrodek pomocy społecznej samodzielnie podejmuje decyzję o ich przyznaniu, a zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia określa również liczbę godzin świadczenia.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje na przykład pielęgnację wspierającą proces leczenia, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub zaleceniami specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii. Jest to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez specjalistów np. pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów.

Schronienie

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Schronisko dla osób bezdomnych

zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Pobyt w schronisku przyznawany jest decyzją administracyjną. W tym celu należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca pobytu osoby bezdomnej, gdzie pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Pobyt w schronisku jest odpłatny.

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi jest odpłatny.

Osoby bezdomne z terenu Gminy Radzymin po uprzednim wydaniu decyzji przez OPS mogą uzyskać schronienie z usługami opiekuńczymi w następującej placówce:

CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi Biłgoraj 1, 97-410 Biłgoraj

Noclegownia

zapewnia schronienie osobom bezdomnym świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Tymczasowe schronienie

może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsce siedzące.

Osoby bezdomne z terenu Gminy Radzymin po uprzednim wydaniu decyzji przez OPS mogą uzyskać schronienie w następującej placówce:

Schronisko Don Orione dla Bezdomnych Duszpasterstwo w kaplicy publicznej, Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści, ul. Witosa 46, 05-200 Czarna (Wołomin)

Informacje o osobach bezdomnych przebywających na terenie gminy można zgłosić do:

 1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie (w godzinach pracy).
 2. Komisariatu Policji w Radzyminie (całodobowo).

Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. W sytuacji braku osób zobowiązanych i uprawnionych do pochówku, Ośrodek Pomocy Społecznej sprawia pochówek (w tym osobom bezdomnym).

Asystent rodziny

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej będą mogły otrzymać wsparcie od gminy w postaci Asystenta rodziny.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana będzie poprzez działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Aby zostać objętym wsparciem asystenta rodziny, należy zgłosić taką potrzebę w naszym Ośrodku. Może to zrobić zainteresowana rodzina, pedagog, kurator, sąsiad lub inna osoba, która zauważy taką konieczność. Może się też zdarzyć, że rodzina zostanie zobowiązana przez sąd do współpracy z asystentem rodziny. Po zgłoszeniu zapotrzebowania na asystenta zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania rodziny, która ma zostać objęta wsparciem. Asystent rozpocznie działania, jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu i powołuje asystenta do pracy z rodziną.

Przy zlecaniu asystentowi rodziny pracy z daną rodziną, brany jest pod uwagę głównie zakres pomocy, jaki powinien zostać udzielony danej rodzinie. Z ustawy wynika ponadto, że asystent rodziny powinien swą pracę prowadzić za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny oraz pobudzać ją do aktywnego współdziałania. Praca z rodziną powinna być organizowana lub kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane.

 

 

 

Opieka wytchnieniowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021.

Ze wsparcia w Programie korzystają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Zakres wsparcia na poziomie gminy obejmuje opiekę w ramach pobytu dziennego.

Na realizację Programu w 2021 r. Minister przeznaczył kwotę 50 000 000,00 zł.

Program jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 to kolejny Program, o środki którego aplikował OPS Radzymin.

Z pomocy asystenta w Programie korzystają:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Wsparcie asystenta obejmuje:

- wyjścia, powrotu oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),

- zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

- wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych,

- nawiązanie kontaktów/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

- korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

- wykonywanie czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Na realizację Programu w 2021 r. Minister przeznaczył kwotę 80 000 000,00 zł.

Program jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Klub Seniora

Całkiem nową propozycją o jaką aplikował OPS jest Projekt pn. „NOWY STANDARD” realizowany w ramach Europejskiej Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie gminy Radzymin dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie realizacji projektu do 31.12.2023 r.

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być wyłącznie osoby spełniające kryteria formalne:

1. Zamieszkujące gminę Radzymin.

2. Potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego; weryfikacja spełniania kryterium nastąpi na podstawie zaświadczenia od lekarza, w przypadku osób z niepełnosprawnościami orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia lub oświadczenia osoby zainteresowanej udziałem w projekcie lub jej opiekuna prawnego.

W ramach Klubu Seniorzy skorzystają z różnorodnych form wsparcia m. in.: poradnictwo psychologiczne, terapię zajęciowa, wykłady ekspertów, gimnastykę, zajęcia nordic walking, wsparcie terapeuty neurorozwoju oraz możliwość udziału w spotykaniach okazjonalnych.

Od 1 stycznia 2024 r. Klub Seniora mieści się przy ul. Letniej 12 w Radzyminie. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: Małgorzata Broma-Gutowska, tel. 22 786 54 86 wew. 113, tel. kom. 511 667 608, pokój nr 15, e-mail: mbroma@radzymin.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa