Aktualności

Szanowni Państwo !

W związku z licznymi podaniami dotyczącymi ustalenia sytuacji materialnej i dochodowej studentów oraz ich rodzin niezbędnych przy ubieganiu się o stypendium socjalne informuję, że:

Ośrodek Pomocy Społecznej może wydać stosowne zaświadczenie tylko wówczas, jeżeli posiada dane, niezbędne do jego wystawienia. Niemożliwym jest prowadzenie przez organ postępowania wyjaśniającego zmierzającego do uzyskania informacji i danych niezbędnych do wydania zaświadczenia.

Powyższe znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie: ,,W sytuacji, gdy organ nie posiada w prowadzonych rejestrach danych, które mogłyby stanowić podstawę wydania zaświadczenia stosownie do żądania wnioskodawcy, oczywistym jest, że nie może wydać zaświadczenia żądanej treści. Dla braku możliwości potwierdzenia faktów lub stanu prawnego nie mają przy tym znaczenia przyczyny, dla których organ nie znajduje się w posiadaniu określonych danych, brak ten nie obliguje również organu do prowadzenia postępowania wyjaśniającego zmierzającego do ustalenia faktów czy stanu prawnego” (por. wyrok NSA z 22.01.2018 r., II OSK 1403/17).

W efekcie, nie ma podstaw do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego celem uzyskania danych niezbędnych do wydania zaświadczenia opisującego sytuację materialną
i dochodową Wnioskodawcy
. Tym samym wydane zostanie zaświadczenie
o niekorzystaniu ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.Zarządzenie OPS.021.25.2020
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie
z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w 2020 r. w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r. – święto przypadające w sobotę

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), w związku z art. 14 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm. ) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OPS.021.18.2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie z dnia 16.12.2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1
1. Ustalam dzień 31 sierpnia 2020 r. ( poniedziałek ), jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r., obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.
2. W dniu 31 sierpnia 2020 r. ( poniedziałek ) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny dla interesantów.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do wiadomości publicznej poprzez:
1) Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej ops@radzymin.pl
2) W Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

25. zarządzenie


Obowiązek informacyjny SAMODZIELNI RAZEM

obowiązek informacyjny RON

obowiązek informacyjny AON


Szanowni Państwo,

informujemy, że od poniedziałku 1 czerwca 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie wznawia przyjmowanie interesantów.

Na parterze budynku utworzony został Punkt Obsługi Interesantów. Aby zapewnić bezpieczeństwo, stanowisko POI wyposażone zostało w przezroczystą przegrodę.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego należy przestrzegać poniższych zasad:

❗przy stanowisku obsługi będzie mogła przebywać tylko  1 osoba

❗️obowiązek zasłaniania ust i nosa 😷

❗️obowiązkowa dezynfekcja rąk 👐 (dozownik umieszczony jest przy wejściu)

❗️zachowanie dystansu 👤 ↔️ 👤 min. 1,5 m w kontakcie z pracownikiem Ośrodka oraz w czasie oczekiwania na załatwienie sprawy

📞 Aby ograniczyć kontakt z innymi osobami zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikiem Ośrodka, celem umówienia wizyty.

ℹ️ W dalszym ciągu wnioski można składać za pośrednictwem platformy emp@tia (wykaz wniosków: https://tiny.pl/tb43b) a w przypadku wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz platformy PUE-ZUS
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zmiany w dochodzie utraconym

Katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego został rozszerzony o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Utratą dochodu będzie obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej –
w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – zaistniałe z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Utracie dochodu, wynikającej z obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym do poziomu 0 zł),
z powodu przeciwdziałania COVID-19, podlega zarówno dochód z tzw. roku bazowego jak
i dochód uzyskany po tym roku. Pozostałe przepisy dotyczące utraty i uzyskania dochodu, wynikające z powyższych ustaw pozostają bez zmian.

Do wniosku, który jest składany w związku z obniżeniem wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19, należy dołączyć stosowny dokument, potwierdzający iż obniżenie wynagrodzenia nastąpiło z powodu przeciwdziałania COVID-19 oraz zawierający informację do jakiej kwoty nastąpiło obniżenie wynagrodzenia. np.
• Zaświadczenie o dochodzie netto od pracodawcy za miesiąc następujący po miesiącu obniżenia dochodu z adnotacja o dacie obniżenia etatu/wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem z jakiego powodu powstało obniżenie dochodu.
• Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą o zmniejszeniu dochodów (data utraty dochodów wraz z uzasadnieniem)
Wyżej wymienione regulacje są uwzględniane przy ustalaniu prawa do:
– świadczeń rodzinnych, na okresy zasiłkowe: od dnia 01.11.2019 r. do dnia 30.10.2021 r.,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe: od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.
W razie wątpliwości proszę kontaktować się z Działem świadczeń rodzinnych w godzinach pracy Urzędu pod nr 22 786-54-86 lub mailowo: ops@radzymin.pl


Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie informuje, że w związku z  zaistniałą sytuacją z którą przyszło nam wszystkim się zmierzyć, osoby które dysponują wolnym czasem i czuja się na siłach, mogą zgłaszać się na wolontariuszy.

Jeśli chcesz pomóc, masz czas i możliwości, żeby:

– zrobić zakupy

– wyprowadzić psa na spacer

– pomóc w obowiązkach domowych

– pomóc w opiece nad dzieckiem

na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiono specjalną platformę na której za pomocą formularza można zgłaszać chęć pomocy. Formularz dostępny jest pod   linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat-formularz

Możesz również skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem ośrodka, wysyłając na maila ops@radzymin.pl dane kontaktowe oraz zakres oferowanej pomocy.

Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na wsparcie w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

Kto może skorzystać:

– osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

– mieszkańcy gminy Radzymin.

Rodzaj wsparcia: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

–  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

– ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Jak zgłaszać zapotrzebowanie: osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie Karty zapotrzebowania na wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej – 2020.

Wypełnioną kartę można:

– złożyć u pracownika pierwszego kontaktu (pok. 17) lub sekretariacie (pok. 13) Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Weteranów 31, 05-250 Radzyminie, w godzinach urzędowania (poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00);

– przesłać w formie skanu na adres: ops@radzymin.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 marca 2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie rozważa udział w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”. Zebrane informacje posłużą do oszacowania zapotrzebowania na ww. wsparcie. Dokładne terminy organizacji wsparcia będą podawane na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka.

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Karta – plik do pobrania
UWAGA!

ZŁÓŻ WNIOSEK ON-LINE!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż od 01.01.2020 r. wnioski na dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) –

https://sow.pfron.org.pl/.

Wymagane jest posiadanie narzędzia autoryzacji –

 • profil zaufany na platformie ePUAP lub
 • kwalifikowalny podpis elektroniczny

Instrukcja utworzenia  PROFILU ZAUFANEGO dostępna na stronie:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenarius-przez-internet

lub stronie banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103/104

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

oraz na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.htmlINFORMACJA

Szanowni Państwo

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie ustala się: dzień 24 grudnia br.  ( wtorek ) dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi dnia 7 grudnia br. ( sobota )

Zarządzenie OPS.021.11.2019 ➡️ Aby zachować ciągłość prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w kolejnym okresie świadczeniowym (2019/2020) należy ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

❗️Osoby, które miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego do 30 września 2019 r., a nie złożyły jeszcze wniosku, mogą to zrobić do końca października 2019 r.
Jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 października 2019 r. to świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Pomimo, iż od lipca 2019 r. świadczeni przysługuje bez względu na dochody rodziny, to aby otrzymywać świadczenie w kolejnym okresie świadczeniowym należy złożyć wniosek.

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej za pomocą:
🔸 portalu informacyjno-usługowego emp@tia
🔸 bankowości elektronicznej
🔸 platformy usług elektronicznych PUE ZUS
lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie przy ul. Weteranów 31 (pokój numer 1)

Informacja dotyczy tych osób, które w okresie od 1 lipca 2019 r. do dnia dzisiejszego nie złożyły wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

❗️❗️❗️Uwaga ❗️❗️❗️
Brak wypłaty świadczenia wychowawczego w październiku 2019 r. może oznaczać, ze nie został złożony wniosek na kolejny okres świadczniowy.

Powyższa informacja, nie dotyczy osób, które otrzymały w okresie od 1 lipca 2019 r. do dnia dzisiejszego informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na okres do końca maja 2021 r.


OD 8 LIPCA 2019 r. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYMINIE 

ZAPRASZA  DO NOWEJ SIEDZIBY W RADZYMINIE PRZY UL. WETERANÓW 31


Deklaracja uczestnictwa w Programie Opieka Wytchnieniowa 


ZMIANY W PROGRAMIE „RODZINA 500+”

 Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2019 r. poz. 924), od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom, ze świadczenia wychowawczego skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Zniesienie kryterium dochodowego nie jest jedyną zmianą w programie.

Nowelizacja ustawy przewiduje także, że od 1 lipca 2019 r.:

 • rodzice samotnie wychowujący dzieci będą mogli wnioskować o świadczenie wychowawcze pomimo braku zasądzonych świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od drugiego rodzica,
 • świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać z wyrównaniem na nowo narodzone dziecko, jeżeli rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie 3-miesięcy od dnia narodzin dziecka,
 • przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej w związku, z czym wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na adres poczty elektronicznej, lub w przypadku braku poczty elektronicznej informacje będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.

!!! WAŻNE !!! Informacja o przyznaniu świadczenia wysyłana będzie wyłącznie z adresu mailowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie:

..ops@radzymin.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie w treści informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nigdy nie zwraca się z prośbą o aktualizację lub weryfikację danych osobowych, nie żąda podawania jakichkolwiek danych do logowania oraz nie przesyła załączników. 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca 2019 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia  2019 r. drogą tradycyjną (tj. osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

KIEDY ZOSTANĄ WYPŁACONE PIERWSZE PIENIĄDZE NA NOWYCH ZASADACH?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

 • złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. – składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.

 


Projekt Aktywna Przyszłość  


SZKOLENIE Z PRAWNIKIEM

Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Radzymin na spotkanie
z prawnikiem.

Temat szkolenia:

Sposoby radzenia sobie z zadłużeniem,

w szczególności:

– problematyka przedawnienia roszczeń,

– problematyka upadłości konsumenckiej,

– omówienie postępowania sądowego i komorniczego,

– postępowanie z firmami windykacyjnymi,

– możliwość zadawania pytań przez uczestników.

Termin szkolenia: 29 marca 2019 r. (piątek)

w godz. 11.00-16.00

Szkolenie jest bezpłatne

Miejsce szkolenia: Radzymin, ul. Letnia 15.

Serdecznie zapraszamy!

 


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie GraduatON_mini-1024x427.png

INFORMACJA ← KLIKNIJ


W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu ”Opieka wytchnieniowa „- edycja 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości skorzystania z tej formy pomocy .

Cel programu

Głównym celem programu (poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej) jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

„Opieka wytchnieniowa” może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie” – czytamy w opisie programu.

Trzy moduły

Program będzie realizowany w trzech Modułach.

 • W Module pierwszym świadczenie opieki wytchnieniowej (w formie pobytu dziennego) skierowane będzie do opiekunów, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej
 • Moduł drugi to rozszerzenie usług opiekuńczych w formie pobytu całodobowego: w ośrodkach wsparcia posiadających miejsca całodobowego pobytu; w mieszkaniach chronionych
 • Z kolei Moduł trzeci zakłada zapewnieniem opiekunom możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Do wykorzystania w trzech Modułach opiekunowie będą mieli 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach, o których mowa w module pierwszym i trzecim.

Po przekroczeniu limitu opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nadal będą mogli korzystać ze wsparcia – za kolejne 240 godzin opieki  i 14 dni opieki wytchnieniowej zapłacą połowę kosztów jej realizacji. Gmina będzie przyznawać opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję administracyjną.

Osoby zainteresowane  powyższym programem prosimy o kontakt z OPS Radzymin do 25.04.2019 r. !


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie żyzcenia-BN-2.jpg

24 grudnia 2018 r. ( poniedziałek ) jest dniem wolnym od pracy, w którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie będzie nieczynny.

Dzień 24.12.2018 r. będzie odpracowany dnia 08.12.2018 r. ( sobota ) w godzinach od 8.00 – 16.00


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła rekrutację osób z niepełnosprawnościami do projektu „Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W ramach Projektu świadczone będą usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnościami.

Z usług asystenckich mogą skorzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu Warszawy i 7 powiatów ościennych: legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego.

 • Usługi asystenckie świadczone będą codziennie w godz. od 7.00 do 22.00,
 • Punkt asystencki (zapisy) czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00,
 • Asystenci będą świadczyć pomoc w przemieszczaniu się w obrębie miejsca zamieszkania, pomoc w dotarciu do podmiotów realizujących działania w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, zawodowym, opiekuńczym, aktywizującym, towarzyszyć w załatwianiu spraw urzędowych, kontaktach społecznych, kulturalnych itp.,
 • Asystenci nie sprzątają, nie gotują, nie wykonują świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych.

Osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane korzystaniem ze wsparcia asystenckiego mogą zgłaszać się do Fundacji pod numer telefonu: 663-660-051,e-mail: izabela.angielczyk-kalata@firr.org.pl.

Załączam ogłoszenie wraz z formularzem zgłoszeniowym, proszę o udostępnienie informacji klientom Państwa instytucji.

Z poważaniem,

Izabela Angielczyk-Kalata

Tel. 663 660 051

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Oddział w Warszawie,

Pl. Konstytucji 5/4 , 00-657 Warszawa

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Zachęcamy do przekazania nam 1%. Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Numer KRS: 0000170802 

 http://www.firr.org.pl

OGŁOSZENIE ASYSTENCKI – KLIENCI – PLIK DO POBRANIA


Radzymin,16.10.2018 r

W związku z przygotowaniami do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024, przygotowano ankietę skierowaną do mieszkańców.

Przeprowadzone badania za pomocą ankiety posłużą do opracowania i diagnozy obszarów problemowych na potrzeby programu.

Wypełnione ankiety w wersji elektronicznej należy przesłać na ops@radzymin.pl

Wersje papierowe należy przesyłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin lub dostarczyć osobiście do ośrodka do pokoju nr 1 ( parter ) w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00

Informacji udziela Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Monika Leśniewska w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 14.00, tel. (22) 786 54 86 wew. 110

Termin przesyłania ankiet – 05.11.2018 r. (do godziny 16.00)

ANKIETA DO WYPEŁNIENIA – pobierz 


 

 KLUB KREATYWNEGO SENIORA

 Projekt „Q NOWYM PERSPEKTYWOM” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wystartował Klub Integracji Społecznej w Radzyminie!!!!

Klub mieści się na ul. Falandysza 11/192 w Radzyminie.

Na początku marca przeprowadzono  wstępną diagnozę uczestników  projektu, która nakreśliła, potrzeby, predyspozycje i ich oczekiwania. Opracowano indywidualne ścieżki reintegracji.

Frekwencja była 100 %.  Zapraszamy do udziału w projekcie. Mamy jeszcze wolne miejsca. Zasady rekrutacji są dostępne na stronie OPS w zakładce projekty EFS.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. Zarząd PFRON przyjął   dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ w 2018 roku.
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji – uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.
Powiat Wołomiński, przyjmując rolę Realizatora programu  kontynuuje jego realizację  w  2018 roku.
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.Wnioski  o dofinansowanie dostępne będą  na stronie: www.pcpwolomin.pl oraz w Biurze Obsługi  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie ul. Legionów 78  od dnia  01 marca 2018 roku.Wnioski  będzie można składać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ulicy Legionów 78  w terminach:
Moduł I – od 23 kwietnia 2018r. do dnia 30 sierpnia 2018r.
Moduł II – od 05 marca 2018r. do 30  marca  2018r. – (wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018)
– od 10 września 2018r. do 10 października 2018 r. – ( wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019)

Treść programu, zasady realizacji  oraz przyjęty dokument zostały opublikowane na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.plSzczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ul. Legionów 78 lub pod nr tel. 22 776-44-95/96 w. 113.

 
 


Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin 

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zmiany od 1 sierpnia 2017 r.) można pobrać za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LINK DO STRONY 

⇓⇓⇓

WZORY WNIOSKÓW

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


 ODDZIAŁ DZIENNY

TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Wołomin, ul. Powstańców 12, Tel. 22 776 44 88, 22 787 85 43

Oferujemy bezpłatną pomoc dla osób doświadczających problemów z powodu picia alkoholu, używania narkotyków, nadużywania leków oraz hazardu.

Ulotka informacyjna

ulotka Oddział Dzienny WołominKoleżance z pracy Annie Goryszewskiej,

wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Ojca składają:

Kierownik oraz Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Koleżance z pracy Monice Leśniewskiej,

wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Ojca składają:

Kierownik oraz Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.


Adecco, firma branży spożywczej, szuka osób na stanowisko:
Pracownik produkcji

Kliknij na poniższy link

OFERTA PRACY PRODUKCJA ADECCO


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Radzymin jest udzielana w punkcie konsultacyjnym przy ul. Letniej 15 w następujących godzinach:
• poniedziałek 10.00 – 14.00
• wtorek 8.00 – 12.00
• środa 10.00 – 14.00
• czwartek 12.30 – 16.30
• piątek 16.00 – 20.00

Kontakt telefoniczny: 22 243 05 47


Informujemy, że Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce we współpracy z Komisariatem Policji w Zielonce

zapraszają na spotkanie z
FUNKCJONARIUSZEM POLICJI
10.05.2017 (środa) GODZ. 17:30
– Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie masz prawa,
– co możesz zrobić, aby poprawić swoją sytuację,
– gdzie możesz uzyskać pomoc,
– cierpisz z powodu doświadczanej przemocy ze strony bliskiej Ci osoby.

Zapraszamy
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce
ul. Poniatowskiego 29 tel. 22 771 83 84


Zmiana terminu wydawania żywności z POPŻ !!!

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

W dniach 24 i 26 kwietnia ( poniedziałek i środa ) w godzinach 9.00-12.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do OPS RADZYMIN i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.

Odbiór paczek realizowany jest przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie.


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA W GMINIE RADZYMIN

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ( POPŻ ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który przyczynia się do ograniczenia ubóstwa osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich produktów żywnościowych. Wsparcie trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 200 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.tj. nie więcej niż: 1268 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej, 1028 zł netto dla osoby w rodzinie. Pomoc jest udzielana w postaci artykułów spożywczych ( makaron, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki, mleko UHT, groszek konserwowy, kukurydza konserwowa, olej rzepakowy , dżem, klopsiki w sosie własnym, konserwy, cukier biały ).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 i spełniające kryterium dochodowe proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w celu otrzymania skierowania.

Pomoc żywnościowa realizowana jest w specjalnie przygotowanym przez Gminę Radzymin magazynie ul. Konstytucji 3-go Maja 19 w Radzyminie, przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej.

W okresie realizacji Podprogramu 2016 r. tj. od października do grudnia ( okres trzech miesięcy ) z bezpośredniej pomocy żywnościowej skorzystało 304 mieszkańców Gminy Radzymin. Przekazano 7803,5 kg żywności  „unijnej”  o wartości  29232,63 zł oraz żywność  dodatkową  w  ilości  315,94 kg o wartości  1807,22 zł. Co daje razem  8119,44  kg o wartości  31039,85 zł. W asortymencie znalazły się takie produkty jak:  makaron jajeczny, ryż biały, mleko UHT, groszek konserwowy, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Funkcję lokalnej organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją żywności na terenie Gminy Radzymin pełniło Stowarzyszenie „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” w Kuligowie wspierane finansowo przez Gminę Radzymin.

Jednocześnie informujemy, że osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. Są one nieodłącznym, obowiązkowym elementem programu mającym za zadanie włączanie społeczne osób korzystających z pomocy żywnościowej. Warsztaty kierowane są do osób odbierających żywność w ramach POPŻ 2017.  (warsztaty kulinarne, warsztat edukacji ekonomicznej, warsztaty żywieniowe).


Dnia 21 marca 2017 r. o godz. 10.00 odbędą się warsztaty żywieniowe oraz analiza składu masy ciała dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Organizacją partnerską Banku Żywności SOS w Warszawie realizującą Program jest Stowarzyszenie Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu.

21.03.2017 (wtorek)

MIEJSCE: Sala koncertowa w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 15

godz. 10.00 – 10.30: Analiza składu ciała (dla osób chętnych):

 • Pomiar wagi, procentowej ilości tkanki tłuszczowej, procentowej całkowitej ilości wody w organizmie, tłuszczu wisceralnego, masy mięśni, masy kości, BMR
 • Pomiar odbywa się z wykorzystaniem urządzenia Tanita model BC – 1000
 • Na badanie należy ubrać skarpetki lub podkolanówki, które łatwo można zdjąć. Pomiaru dokonuje się na bosaka.
 • Pomiar należy przeprowadzać 3-4 godziny po posiłku. Wcześniej należy:

–  unikać napojów o właściwościach moczopędnych lub zawierających kofeinę;

–  na 2 godziny przed pomiarem wypić 2 szklanki wody;

–  Unikać picia alkoholu na 24 godziny przed pomiarem;

–  Ubrać jak najlżejsze ubranie.

godz. 10.30 – 12.30: warsztat żywieniowy: „Zasady prawidłowego żywienia”

prowadzenie: specjalista ds. żywienia Kinga Zięba (Bank Żywności SOS w Warszawie)

 


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

W dniach 13 i 14 marca w godzinach 9.00-12.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do OPS RADZYMIN i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.

Odbiór paczek realizowany jest przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie.
Plakat profilaktyka -11.03.2017-1


plakat staz A3-1


Szersze wsparcie z Pomocy Żywnościowej

Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z Zespołem Doradczym ds. Wdrażania Programu.

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

W dniach 20 i 21 lutego w godzinach 9.00-12.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do OPS RADZYMIN i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.  Odbiór paczek realizowany jest przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Radzyminie.


Koledze z pracy Marcinowi Karczmarczykowi, 

1330883721-zaloba-wstega

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Ojca składają: Kierownik oraz Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.


16357510_1188812627854875_972203000_o


Fundacja  Kreatywni – zaprasza osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności  do  bezpłatnego udziału  w kursie komputerowym ( Kurs odbędzie się w Radzyminie lub Słupnie ) Kurs rozpocznie się już w miesiącu lutym

Kto może wziąć udział w projekcie?

-osoby zamieszkałe na terenie powiatu wołomińskiego
-posiadające niskie kompetencje obsługi  komputera
– zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem podstawowych umiejętności   obsługi   komputera

Kurs  skierowany do osób w wieku 25 – 64  lat posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Program szkolenia ECDL Profile:

1.Podstawy pracy z komputerem
2.Podstawy pracy w sieci
3.Przetwarzanie tekstów
4.Arkusze kalkulacyjne
5.IT Security – Bezpieczne zarządzanie danymi
6.Rozwiązywanie problemów

Uczestnikom zapewniamy:

 • Materiały pomocnicze i dydaktyczne
 • Ubezpieczenie NNW
 • Zajęcia prowadzone metodą warsztatową przez

wykwalifikowaną kadrę trenerów

 • Nieduże grupy szkoleniowe, kameralną atmosferę sprzyjającą nauce

Zapisy i dodatkowe informacje otrzymacie  Państwo dzwoniąc  pod nr  tel. 501216375

Teresa Jóśk

lub pisząc t.josk@wp.pl


zyczenia


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

W dniach 20 i 21 grudnia w godzinach 9.00-12.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do OPS RADZYMIN i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.

Odbiór paczek realizowany jest przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie.


HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIESIĄCU GRUDNIU

w godz. 10 – 14

( zasiłki stałe, zasiłki jednorazowe, zasiłki okresowe )
w dniach 15.12.2016 r. , 22.12.2016 r. 

( dodatek mieszkaniowy )  – 08.12.2016 r.


        Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom pomocy społecznej wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi.

         Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia.

         Z okazji tegoż Święta składam pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz poświęcenie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców Radzymina. Życzę, aby każdy dzień Państwa pracy z podopiecznymi przyniósł poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz lepszej pracy na rzecz potrzebujących.

                       Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie
                                              Agnieszka Kierszulis


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
zaprasza do udziału
w Projekcie „NOWE HORYZONTY” 

od 01.10.2016 r. do  31.07.2018 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 • osoby z niepełnosprawnością w wieku od 25 – 35 lat
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej w wieku od 15 – 18 lat
 • osoby objęte indywidualnym programem usamodzielnienia w wieku 18-25 lat

– zamieszkujące  na terenie Powiatu Wołomińskiego;
– posiadające status osoby nieaktywnej  zawodowo, bezrobotnej lub biernej zawodowo;
– posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne;
– korzystające ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

                                          Oferujemy:

 • trening kompetencji życiowych
 • trening kompetencji społecznych
 • trening kompetencji osobistych
 • trening motywacji – form wyjazdowa
 • poradnictwo psychologiczne
 • trening pracy
 • kursy zawodowe
 • warsztaty z ekonomii społecznej
 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • kursy i szkolenia
 • warsztaty terapeutyczne
 • zajęcia psychoruchowe

Rekrutacja wraz z indywidualną diagnozą potrzeb prowadzona jest w okresie
od 01.10.2016 r. do 28.02.2017 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji  dotyczących Projektu prosimy o kontakt:
Biuro Projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Legionów 78
telefon (22) 776 44 95;96
e-mail: projekt@pcprwolomin.pl
;
www.pcprwolomin.pl


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

W dniach 22 i 23 listopada w godzinach 9.00-12.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do OPS RADZYMIN i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.

Odbiór paczek realizowany jest przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie.


spotkanie-z-policjantem


rr                                                                       rrr

– Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością
– ( nie zależnie od grupy niepełnosprawności)

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś poznać swoje
predyspozycje zawodowe i może coś zmienić

Fundacja Kreatywni zaprasza na spotkania z doradcą
zawodowym i psychologiem w ramach projektu:

”Rehabilitacja przez sztukę”

W dniach 09.11, 15.11, 16.11.2016
w godzinach 10.00 – 15.00  w Radzyminie ul. Letnia 15
(Klub Leszczyna)
Spotkania poprowadzą Panie: Beata Semeniuk oraz Marta Marciniuk
Projekt współfinansowany z Powiatu Wołomińskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod numerem telefonu  501-216-375 Teresa Jóśk

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

rSzanowni Państwo !!!
Uprzejmie informujemy, iż
dnia 23 listopada 2016r. (środa)  w godzinach 900-1300
odbędzie się szkolenie Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.
Przyjmowanie interesantów – sekretariat p. 21 oraz księgowość p. 24
Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie
dnia 24 listopada 2016 r. (czwartek) czynny będzie w godzinach 800-1700
natomiast
dnia 25 listopada 2016 r. (piątek) w godzinach 800-1500.

 


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

W dniach 18 i 19 października w godzinach 9.00 – 12.00 wydawana będzie żywność dla osób, które zgłosiły się do OPS RADZYMIN i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.
Odbiór paczek realizowany jest przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie.INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie informuje, że będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. W celu uzyskania szczegółowych informacji umożliwiających skorzystanie z pomocy należy zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 19, pok. 23, II piętro.

Kryterium dla osoby samotnej wynosi 951 zł.

Kryterium na jedną osobę w rodzinie wynosi 771 zł.


Radzymin, 25.07.2016 r.

PIKNIK  


Radzymin, 11.07.2016 r.

WAKACJE – MURZASICHLE KOŁO ZAKOPANEGO
od 07.07.2016 r. – 16.07.2016

Z przyjemnością informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie został wskazany przez właściciela lokalnego sklepu Intermarche/Bricomarche jako organizacja współpracująca przy akcji Fundacji Muszkieterów – „Wakacje z Muszkieterami”. Celem było zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w wieku 8-12 lat z całej Polski, z rodzin niezamożnych, a także dzieci z domów dziecka i rodzinnych domów dziecka, które osiągają dobre oceny w nauce. Fundacja w ten sposób nagrodziła dzieci za ich codzienną postawę społeczną godną Muszkietera, oraz pozytywny stosunek do obowiązku szkolnego.

Organizatorem akcji charytatywnej „Wakacje z Muszkieterami” jest Fundacja Muszkieterów z siedzibą w Swadzimiu, Tarnowo Podgórne, przy ul. Św. Mikołaja 5.

Informujemy, że OPS zgłosił 3 dzieci spełniających kryteria określone w regulaminie akcji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie  dziękuje całemu Zespołowi Fundacji Muszkieterów oraz Pani Ewie Gadomskiej – Prezes  Zarządu Modoti Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 498 lok.13 w Radzyminie za możliwość spełniania marzeń i wywołanie uśmiechu na twarzach „Naszych” dzieci


Radzymin, 14.06.2016 r.

SPOTKANIE


Radzymin, 09.06.2016 r.

ulotka


Radzymin, 06.06.2016 r.

Plakat Klub wsparcia dziennego


Radzymin, 01.04.2016 r.

WYDŁUŻENIE GODZIN PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Od 04.04.2016 r. do 29.04.2016 r. przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) jest możliwe w godz. 08.00 – 18.00 w pokoju nr 1 (parter) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.


Szanowni Państwo

 

          Z dniem 27 stycznia 2016 r. przestaję pełnić funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie. Była to dla mnie zaszczytna funkcja , wielka odpowiedzialność oraz wspaniała przygoda w życiu zawodowym. Bardzo lubiłam swoją pracę. Nie wszystkim się to zdarza. Miałam także wielki zaszczyt od 1990 roku pracować w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie i współpracować z osobami bardzo zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów społecznych.

Tą drogą pragnę serdecznie podziękować wszystkim, których miałam przyjemność spotkać w mojej pracy zawodowej i Osobom prywatnym, którzy włączyli się w pomoc dla osób wymagających wsparcia.

Szczególne podziękowania kieruję do władz samorządu terytorialnego, Burmistrzów Radzymina, za zaufanie jakim mnie obdarzali, za współpracę, ale także za zrozumienie i wsparcie. Dziękuję ówczesnej Pani Sekretarz Gminy za Jej profesjonalizm i postawę pełną zaangażowania i empatii. Słowa podziękowania kieruję do Rady Miejskiej w Radzyminie , Radnych i Biura Rady, gdzie zawsze spotykałam się z wielką życzliwością.

Gorąco dziękuję Kierownikom referatów UMiG Radzymin i ich Pracownikom, jak również innym przedstawicielom i pracownikom instytucji pracujących na rzecz Gminy, z którymi współpracowałam. Mam tu na myśli Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariat Policji, Powiatowy Urząd Pracy, Szkoły Podstawowe i Gimnazja, Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920r. S.P.Z.Z.O.Z., ROKiS, Wspólnotę Anonimowych Alkoholików „Oko Opatrzności” z Radzymina i „Dobrego Pasterza” ze Słupna, Klub Leszczyna i Wołomiński Klub Biznesu.

Serdecznie dziękuję moim Koleżankom i Kolegom Dyrektorom i Kierownikom Ośrodków Pomocy Społecznej w powiecie wołomińskim i innym zaprzyjaźnionym z terenu Mazowsza oraz Dyrektorowi i Pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie za umożliwienie przystąpienia do programu finansowanego ze środków unijnych na zasadach partnerstwa w programie „Aktywny Start” i „Okno na nowe perspektywy” oraz dobrą współpracę.

Nie mogę zapomnieć o organizacjach pozarządowych. Dziękuję za chęć współpracy i wspólne przedsięwzięcia. Zwłaszcza „ Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Słupno” za możliwość wzięcia udział w realizacji programu „Kuźnia Talentów”, a także za propozycję przystąpienia do programu „Mogę-Potrafię-Wiem” i „Centrum Aktywności Seniorów”. Życzę Państwu, aby Państwa praca i rola znalazły uznanie i odpowiednie wsparcie władz samorządowych i rządowych.

Wielkie podziękowanie składam Parafii rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego i Parafii Św. Jana Pawła II w Radzyminie, szczególnie Parafialnemu Zespołowi Caritas przy Sanktuarium Św. Jana Pawła II za współpracę w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Zgromadzeniu Zakonnemu „Don Orione” w Czarnej, z którymi miałam przyjemność współpracować w zakresie bezdomności.

Nie miałabym poczucia sukcesu zawodowego bez Was, odpowiedzialnych i empatycznych Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którym nie tyko dziękuję, ale chce mocno podkreślić, że doceniam Wasz profesjonalizm, poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie i zrozumienie służby, którą pełnicie.

 

Radzymin, 20 stycznia 2016r.                                                             Jolanta Borowska


FERIE ZIMOWE 2016 W RADZYMINIE

Zapraszamy dzieci i młodzież, która pozostaje w czasie ferii zimowych 2016 w Radzyminie, do udziału w zajęciach, zorganizowanych przez ROKiS, Bibliotekę Miejską i Zespół Szkół im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. Plakaty informacyjne:

 • Program. zajęć w ROKiS i Bibliotece Miejskiej
 • Plakat „Zimowisko w Zespole Szkół im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie”

Program zajęć w ROKiS i Bibliotece Miejskiej

Program dostępny jest tutaj.

Na niebiesko zaznaczono w nim zajęcia w Bibliotece Miejskiej. Na te zajęcia prosimy zapisywać się telefonicznie lub mailowo: tel. 786-50-24 w godz. 8.00 – 17.00,salakoncertowa@bibliotekaradzymin.pl, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Na czerwono zaznaczono zajęcia odpłatne, na które należy zapisywać się ze względu na ograniczoną liczbę miejsce w biurze ROKiS pod tel. 786-52-99 w godz. 8.00 – 16.00.

Zimowisko w Zespole Szkół im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

Zimowisko podczas ferii zimowych 2016 w Radzyminie odbywa się w formule półkolonii w Zespole Szkół im. ks. Eleonory Czartoryskiej w dwóch 5-dniowych turnusach: 1-5 lutego 2016 r. i 8-12 lutego 2016 r. Zajęcia będą odbywać się w godzinach 8-16. W programie zajęć zaplanowano m.in.:

 • wyjazd do kina (przejazd autokarem),
 • wyjazd na basen (przejazd autokarem),
 • wyjazd na kręgle (przejazd autokarem),
 • wyjazd do Rancza Bena  (przejazd autokarem),
 • spotkanie z czworonogiem z warsztatami plastycznymi,
 • zajęcia bębniarskie lub ceramiczne,
 • konkursy i zajęcia plastyczne

Program zajęć tydzień 1

Program zajęć tydzień 2

Opłaty za zimowisko:

Opłata za zimowisko wynosi 400 zł za turnus za uczestnika. Osobom zameldowanym na terenie Gminy Radzymin lub tym, które rozliczają PIT na terenie gminy, przysługuje zniżka 75 zł za każdego rodzica opiekuna uczestnika. Maksymalny limit zniżek na uczestnika wynosi 150 zł za każdy turnus.

Ceny kształtują się następująco:

 • 400 zł (bez zniżek)
 • 325 zł – w przypadku gdy jeden rodzic / opiekun prawny jest zameldowany / rozlicza podatek PIT w Gminie Radzymin
 • 250 zł – w przypadku gdy dwoje rodziców / opiekunów prawnych jest zameldowanych / rozlicza podatek PIT w Gminie Radzymin

Opłaty za zimowisko należy wpłacać na konto 52 10600076 0000 3310 0021 7160
Zapisy:

W sprawie zapisów na Zimowisko prosimy o kontakt z p. Marianną Lendlewicz codziennie w dni powszednie (poniedziałek-piątek) od 8.00 do 16.00 w Zespole Szkół im. ks. Eleonory Czartoryskiej, ul. M. Konopnickiej 24, Radzymin, tel.: 22 786 50 30 lub 22 786 55 49, email:zsoradzymin@interia.pl.

W celu zapisania dziecka na Zimowisko należy wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku – formularz jest do pobrania w szkole u p. Marianny Lendlewicz. Można zapisać się na jeden lub dwa turnusy. Rezerwacji można dokonywać maksymalnie na dwa dni robocze, w ciągu których należy dokonać wpłaty. Po tym terminie, jeśli nie będzie dokonana wpłata, nastąpi usunięcie rezerwacji.

Na każdy turnus może zapisać się do 90 uczestników.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zimowiska


08.01.2016 r.

ZAPROSZENIE

Fundacja „Normalna Przyszłość” we współpracy

z ,,Fundacją Kreatywni” z siedzibą w Słupnie al. Jana Pawła II 9c

zapraszają Osoby z Niepełnosprawnościami i ich opiekunów na   spotkanie informacyjne , które odbędzie się

dnia 20.01.2016  o godz.11.00

w Radzyminie ul.  Konstytucji 3 Maja 15 – Miejska Sala Koncertowa

 

Podczas spotkania zaprezentujemy Państwu:

 • Ofertę wsparcia w ramach projektu „Poradnia życiowa dla osób z niesprawnością”
 • Rodzaje wsparcia w ramach Biura Pośrednictwa Pracy dla osób z niesprawnością
 • Aktualne oferty pracy
 • Aktualną ofertę szkoleniową

 

Prezes  Fundacji „Normalna Przyszłość”  –   Aneta   Olkowska    504 063 941

Prezes Fundacji Kreatywni                        –   Teresa    Jóśk               501 216 375

normalna przyszłoscpfkreatywni


07.12.2015 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe w 2016 r. została wybrana firma Pani Alicji Kielak.


30.11.2015 r.

Na podstawie Zarządzenia nr OPS.015.12.2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2015 r. dzień 24 grudnia 2015 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r.
Tym samym w dniu 24 grudnia 2015 r. Ośrodek Pomoc Społecznej w Radzyminie będzie nieczynny.

zarządzenie nr OPS.015.12.2015

       


Radzymin, 20.11.2015 r.

Poszukujemy wykonawcy zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. EURO. Zamówienie dotyczy usług transportowych. Zapraszamy do złożenia oferty, w terminie do 04.12.2015 r. Więcej informacji znajdą Państwo w : „załącznik nr 1 – ogłoszenie”.

załącznik nr 1 -ogłoszenie

załącznik nr 2 -Wzór oferty

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI