Dodatek energetyczny

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17.12.2021r o dodatku osłonowym wnioski na dodatek energetyczny złożone w okresie od 04.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.                           

 

 

 

Kto może otrzymać dodatek energetyczny?

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
 2. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:
  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734),
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowana dodatku energetycznego

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 16 kwietnia  2021 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 12,09 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 16,79 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł. miesięcznie.

Dodatek energetyczny przyznaje:

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Organem drugiej instancji w sprawie rozpatrywania decyzji administracyjnych przyznających dodatek energetyczny jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Wniosek dostepny jest na stronie w zakładce "formularze"

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 716) 

obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393);

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa