Dodatek energetyczny

Kto może otrzymać dodatek energetyczny?

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
 2. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:
  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734),
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowana dodatku energetycznego

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 16 kwietnia  2021 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 12,09 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 16,79 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł. miesięcznie.

Dodatek energetyczny przyznaje:

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Organem drugiej instancji w sprawie rozpatrywania decyzji administracyjnych przyznających dodatek energetyczny jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Wniosek dostepny jest na stronie w zakładce "formularze"

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 716) 

obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393);

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa