POMAGAMY UKRAINIE - świadczenia oraz pomoc psychologiczna

ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI POLSKI, KTÓRZY ZAPEWNIAJĄ NOCLEG I WYŻYWIENIE UCHODŹCOM Z UKRAINY NA TERENIE GMINY RADZYMIN

Podmioty i osoby fizyczne udzielające gościny uchodźcom z Ukrainy (nocleg i wyżywienie) mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia.

Zgodnie z podanym wzorem wniosku, na dokumencie należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które osoba wnioskująca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania. Osoby te muszą posiadać nadany w Polsce numer PESEL lub w przypadku braku - rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

 

Wniosek do pobrania  - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001684/O/D20231684.pdf


Punkt pomocy psychologicznej wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy oraz Polaków wspomagających

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Data/Local/Temp/Sputnik/Proton/f1341d3e-1c25-4fad-a178-aa0cd86fe4ed46963092/Rozporzadzenie_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_i_Administracji.pdf Wołominie informuje, że osoby z Ukrainy przebywające w Polsce, przeżywające kryzys spowodowany sytuacją w ich ojczyźnie, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Z pomocy psychologicznej świadczonej w ramach Punktu Pomocy oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR mogą korzystać także mieszkańcy powiatu wołomińskiego, którzy przyjęli uchodźców.

adres punktu:

Powiatowe Centrum Kultury „Fabryczka ” Wołomin, ul. Orwida 20 godziny: poniedziałek-piątek 9.00-16.00

kontakt: + 48 797 184 419 , pomoc.ukraina@pcprwolomin.pl; punkt.pomoc@pcprwolomin.pl

Пункт психологічної допомоги підтримка біженців з України та полякам , які допомагають українцям

Повітовий Центр Підтримки Сім’ї у Воломині повідомляє, що люди з України що проживають у Польщі, переживаючи кризу викликану ситуацією на батьківщині, можуть скористатися з безкоштовної психологічної допомоги та кризового втручання. Мешканці Воломинського повіту, які прийняли біженців також можуть скористатися пунктом допомоги та сімейною клінікою спеціалістів у PCPR (Повітового Центру Підтримки Сім’ї).

Адреса пункту:

Повітовий Культурний Центр «Фабричка» Воломін, вул. Орвіда 20 години роботи: понеділок-п'ятниця 9.00-16.00

контакт: +48 797 184 419 , pomoc.ukraina@pcprwolomin.pl; punkt.pomoc@pcprwolomin.pl


Do złożenia wniosku wymagane jest posiadanie:

- konta bankowego, które można założyć w PKO BP, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski i BNP Paribas, Bank Pekao i Citi Handlowy,
-okazanie paszportu (lub innego dokumentu potwierdzającego legalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24.02.2022 r.)

- dokumentu potwierdzającego nadanie numeru PESEL.

 

Для того щоб скласти документи, потрібно:

* відкрити рахунок в одному з банків (PKO BP, Santander Bank Polska,ING Bank Śląski, BNP Paribas, Bank Pekao, Citi Handlowy).

* паспорт або інший документ, який підтверджує легальний в'їзд на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022р. 

 * Документ про надання номеру  PESEL. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa