POMOC UKRAINIE

POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM

NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Legalny pobyt na terytorium Polski

Ustawa dotyczy obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi oraz posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium RP.

Obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez okres 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Dotyczy to osób, które bezpośrednio przybyły z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybili do Polski w związku z wojną. Wnioski można składać od 16 marca 2022 r. w urzędzie Gminy.

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH - BUDYNEK B, 05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19, parter, pokój nr 2 e-mail: so@radzymin.pl,  telefon: 22 667 67 01 (03) (04) (05)

 

Dostęp do rynku pracy

Zagwarantowany został dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu 14 dni powiadomić za pośrednictwem portalu praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.​​​​​​

 

Działalność gospodarcza

Obywatele Ukrainy będą mogli podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania numeru PESEL.

Obywatelu Ukrainy może się zarejestrować oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy.

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Komunalna 8A , 05-250 Radzymin

tel/fax: (0-22) 786-52-72; (0-22) 786-55-15,

www: https://wolomin.praca.gov.pl

e-mail: wawora@praca.gov.pl

 

Pomoc socjalna i wsparcie na utrzymanie

Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną może otrzymać świadczenie na podstawie umowy zawartej z gminą. Świadczenie to będzie wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Udzielana będzie także pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Świadczenia społeczne

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny:

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS

 • na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+)

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy,  które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).

Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.

 • do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na:
 • dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
 • na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości

Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  https://www.zus.pl/pue

Informacje o świadczeniu wychowawczym 500+ można uzyskać pod nr. tel. 22 290 55 00.  Infolinia dostępna w dni robocze od 8.00 do 15.00.

Pytanie można zadać również za pośrednictwem formularza kontaktowego https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/zadaj-pytanie-zus

Przydatne linki:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenie-wychowawcze-500-dla-obywateli-ukrainy/4490051

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wsparcie-finansowe-dla-obywateli-ukrainy-ktorzy-maja-pod-opieka-dziecko/4499134

 

Świadczenia  rodzinne

Wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych obywatel Ukrainy składa w ośrodku pomocy społecznej (urząd gminy) gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

Wniosek może złożyć rodzic dziecka albo opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd.

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.,  deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia rodzinne:

 • zasiłek rodzinny,
 • dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • becikowe,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • świadczenia opiekuńcze.

 

Wniosek o świadczenia rodzinne można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie znajdującego się przy ul. Weteranów 31 lub za pośrednictwem portalu  Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/
Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia należy założyć konto używając profilu zaufanego.
Instrukcja założenia konta i jak złożyć wniosek w portalu empatia
https://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/28724/Instrukcja+eWnioski/d5128194-3500-4cea-a9d3-8e41d994ead6
Instrukcja założenia profilu zaufanego  https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

Przydatne linki:

https://ops.radzymin.pl/111-zasilek_rodzinny_oraz_dodatki

https://ops.radzymin.pl/115-becikowe

https://ops.radzymin.pl/116-swiadczenia_rodzicielskie

Opieka zdrowotna

Każdy obywatel Ukrainy legalnie przebywający w Polsce ma zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach, co obywatele polscy.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każde świadczenie medyczne dla obywatela Ukrainy w publicznej służbie zdrowia. Finansowanie tych świadczeń będzie zagwarantowane z budżetu państwa.

Obywatele Ukrainy, którzy nie przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy (i nieposiadający Karty Polaka), obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy

Cudzoziemcy, których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w art. 2 ust 1 i 2 decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy tj. obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego br. opuścili Ukrainę i przybyli do Polski niebezpośrednio z terytorium Ukrainy (jednocześnie nieposiadający Karty Polaka) oraz bezpaństwowcy i obywatele państw trzecich, mogą korzystać z ochrony czasowej zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

W przypadku obywateli państw trzecich i bezpaństwowców dotyczy to osób, które są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie, legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

Cudzoziemcy, którzy spełniają powyższe wymogi mogą bezpłatnie otrzymać zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Zaświadczenie wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca. Wniosek będzie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33 od czwartku 17 marca br.

Zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej w Polsce i w okresie swojej ważności poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może także wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego. Wspomniana pomoc udzielana jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

16 marca 2022

zdjęcie ilustracyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa