INFORMATOR DOTYCZĄCY UPRAWNIEŃ

Wszystkie kobiety w ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

 

Informacja o przysługujących uprawnieniach uzyskasz:

 1. w przychodni,
 2. w szpitalu,
 3. w Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) , 05-250 Radzymin, ul. Weteranów 31, tel. 22 786 54 86, e-mail ops@radzymin.pl
 4. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) , 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 29 A, tel. 22 776 44 95, e -mail sekretariat@pcprwolomin.pl

 

Uprawnienia przysługują:

 1. rodzinom, w których przyjdzie lub przyszło na świat ciężko chore dziecko:

- ciężko i nieodwracalnie upośledzone,

- nieuleczalnie chore na chorobę zagrażającą jego życiu

 1. kobietom, które otrzymały informację o tym, żi ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 2. kobietom, których dziecko zmarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 3. kobietom, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

- poronienia,

- urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

- urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi lub śmiertelnymi schorzeniami.

 

Podstawa skorzystania z uprawnień:

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie umysłowe albo nieuleczalną chorobę zagrażąjącą życiu wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

- posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa                      i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 

 

 

 

Uprawnienia

Okres okołoporodowy:

 

 1. badania, które wykryją potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna) ,
 2. dodatkowe wizyty położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej, dotyczące porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
 3. poród w szpitalu zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
 4. koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza ciąży powikłanej tj. zapewnienie opieki położniczej kobiecie i opieki neonatologicznej noworodkowi,
 5. wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne) .

 

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością:

 

 1. porady dotyczące pielęgnacji i wychowywania dziecka,
 2. pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
 3. pomoc psychologiczna dla rodziców,
 4. rehabilitacja lecznicza,
 5. wyroby medyczne (pielucho majtki, cewniki, protezy, inne) na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
 6. zakup leków poza kolejnością,
 7. opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa) , zapewniona przez:

- dzienne ośrodki wsparcia – placówki całodobowe,

- placówki systemu oświaty (np. szkoły) ,

- organizacje pozarządowe,

- zorganizowany wypoczynek dla osób niepełnosprawnych,

 1. opieka nad dzieckiem (tzw. asystent osobisty osoby niepełnosprawnej), zapewniona przez:

- ośrodki pomocy społecznej,

- organizacje pozarządowe

 1. opieka paliatywna i hospicyjna,
 2. kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
 3. pomoc prawna.

 

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje:

 1. matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód,
 2. na wniosek o wypłatę świadczenia złożony w okresie do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie jest rozpatrywany.
 3. wyłącznie w przypadku, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Pomoc i wsparcie asystenta rodziny:

 

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do OPS w Radzyminie.

 

Asystent rodziny:

 1. udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 2. będzie mógł ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami (oprócz zakładów opieki zdrowotnej) ,
 3. udzieli wsparcia i pomocy w przezwyciężeniu problemów wychowawczych.

 

Rodzice dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością

 

Realizatorami wsparcia dla rodzin na terenie gminy Radzymin są:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 29 A, tel. 22 776 44 95, e -mail: sekretariat@pcprwolomin.pl

 

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) 05-250 Radzymin, ul. Weteranów 31, tel. 22 786 54 86, e -mail: ops@radzymin.pl    

 

Dofinansowanie ze środków PFRON:

 

Możesz uzyskać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (PFRON) składając odpowiedni wniosek w PCPR w Wołominie, przeznaczone na:

 1. uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym na podstawie:

- skierowanie od lekarza prowadzącego,

- spełnienia kryterium dochodowego,

 1. likwidację barier architektonicznych (likwidacja utrudnień w budynku lub mieszkaniu)
 2. likwidacja barier w komunikowaniu się,
 3. likwidacja barier technicznych,
 4. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (np. aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory – na podstawie zlecenia lekarza prowadzącego),
 5. usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika – jeśli uzasadniają to potrzeby osoby niepełnosprawnej.

 

Inne świadczenia dla rodziców z dziećmi na utrzymaniu (w tym z niepełnosprawnymi) :

 1. zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) ,
 4. świadczenie rodzicielskie.

 

Świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej

 

 1. świadczenia pieniężne (zasiłek stały, okresowy, celowy, specjalny zasiłek celowy – zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej),
 2. świadczenia niepieniężne (praca socjalna, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze – zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej,
 3. Opieka wytchnieniowa,
 4. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

 

Placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Radzymin:

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) 05-250 Radzymin, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1, tel. 22 786 54 74, e-mail: sds.radzymin@caritas.pl
 2. Radzymiński Klub Inspiracji, Fundacja Idylla 05-250 Radzymin, ul. 11 Listopada 2, tel. 609 478 883, e-mail: m.borkowska@fundacjaidylla.org

 

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego  ul. Stary Rynek 23/2, 05-250 Radzymin, tel. 604 359 700 lub 795 990 820, e-mail: ogarnij-emocje@wp.pl 

14 lutego 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa