Q NOWYM PERSPEKTYWOM - zakończony

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału do zatrudnienia 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 15 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie gminy Radzymin, do dnia 31 grudnia 2019 roku,korzystających ze wsparcia OPS Radzymin.

Cele szczegółowe określono jako:

  1. Nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych i życiowych wśród 80% z 33 Uczestników Projektu do dnia 31 grudnia 2019 roku.
  2. Nabycie lub zmiana kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy wśród 30% z 29osób bezrobotnych z ustalonym trzecim profilem pomocy Powiatowego Urzędu Pracy oraz osób biernych zawodowo do dnia 31 grudnia2019 roku.
  3. Wyposażenie w kompetencje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy wśród 80% z 29 osób bezrobotnych z ustalonym trzecim profilem pomocy Powiatowego Urzędu Pracy oraz osób biernych zawodowo do dnia 31 grudnia 2019roku.

W projekcie ostatecznie wzięło udział 51 mieszkańców gminy Radzymin. Osiągnięto założone cele.

Projekt był prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

31 grudnia 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa