Skuteczna pomoc! Satysfakcja klientów! - zakończony

Projekt „Skuteczne pomoc! Satysfakcja klientów” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolił na wdrożenie nowych standardów w systemie pomocy społecznej na terenie gminy Radzymin. Przekształcenia w strukturze Ośrodka miały na celu podniesienie jakości i efektywności usług społecznych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie oraz poprawę jakości obsługi osób i rodzin. Nastąpiło usprawnienie działań pracowników socjalnych w codziennych kontaktach z rodziną oraz środowiskiem. Nowy model organizacyjny przyniósł korzyści zarówno pracownikom jak i klientom.

W ramach projektu wprowadzono nowy model organizacyjny jednostki. Pracownicy socjalni zostali podzieleni na trzy zespoły:Zespół ds. pracy socjalnej, Zespół ds. usług i Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją , a także utworzone zostało stanowisko ds. pierwszego kontaktu.

Nowy model skutecznie oddzielił pracę socjalną od postępowań administracyjnych. Osoby, które potrzebują pomocy w formie poradnictwa, interwencji, kryzysowej, wsparcia trafiają do zespołu, który zajmuje się wyłącznie pracą socjalną. Rodziny potrzebujące wsparcia finansowego z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej trafiają do działu zajmującego się udzielaniem pomocy na podstawie decyzji administracyjnych. Osoby starsze i chore oczekujące pomocy w formie usług opiekuńczych,umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej mogą zwrócić się pracowników z zespołu ds. usług, którzy kompleksowo zajmą się ich sprawami.

Wszystkie zespoły zespala pracownik socjalny pierwszego kontaktu, który nowego klienta kieruje do odpowiedniego zespołu po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy potrzeb. Tak skonstruowany system pomocowy pozwolił na utworzenie specjalistycznych komórek w OPS zajmujących się wybranymi zagadnieniami.

Zmiany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie wnoszą pozytywny wkład w jakość pracy osób zatrudnionych. Pracownicy socjalni realizują ściśle określone zadania. Mogą skoncentrować się na sprawach, które realizują. Dzięki temu skraca się czas realizacji wniosków. Oddzielenie pomocy finansowej od pracy socjalnej skutkuje lepszym wglądem w środowisko i poprawia diagnozowanie problemów w rodzinach. Każdy z zespołów współpracuje ze sobą w celu skutecznej wymiany informacji.

Osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej pozytywnie oceniają nowe rozwiązania. Zatrudnieni zostali nowi pracownicy. Klient ma obecnie lepszy dostęp do usług świadczonych przez OPS w Radzyminie. Osoba, która trafia do pracownika pierwszego kontaktu, gdzie po wstępnej diagnozie kierowana jest do odpowiedniego zespołu. Tam otrzymuje odpowiednio dostosowaną formę wsparcia. Dzięki takim zmianom osoba nie musi sama błądzić w instytucji. Skraca się czas załatwienia sprawy. Pracownicy dzięki skróconej drodze mogą szybko reagować na potrzeby mieszkańców. Każda sprawa jest traktowana indywidualni i podmiotowo.

W czasie realizacji projektu poprawił się znacząco komfort wykonywania obowiązków zawodowych. Instytucja otrzymała możliwość doposażenia miejsc pracy oraz została przeniesiona siedziba OPS, gdzie przygotowany został dodatkowy pokój dla pracowników. Teraz w odpowiednich warunkach może być realizowana praca socjalna. Klienci mogą w bezpieczny i anonimowy sposób rozmawiać o swoich problemach. Dodatkowo pracownicy w ramach superwizji pracy socjalnej mogli konsultować swoje trudne sprawy ze specjalistą i szukać najbardziej optymalnych rozwiązań. Realizacja projektu udowodniła, że warto podejmować wyzwania w zakresie poprawy warunków pracy i dostosowywania się do nowych warunków społecznych. Problem ubóstwa już nie jest kluczowym w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Trudności, które dotykają rodziny są bardziej złożone i dlatego instytucje pomocowe są zmuszone położyć nacisk na nowe obszary działania.

Pracownicy socjalni dotychczas byli obciążeni dużą ilością zagadnień biurokratycznych. Obecnie mogą oni koncentrować się na rozwiązywaniu problemów w rodzinach zgodnie z ich potrzebami. Można zaobserwować dynamiczną zmianę w zakresie pracy socjalnej w środowisku. Pracownicy socjalni lepiej kooperują ze sobą i wspólnie planują i realizują pomoc interwencyjną i długofalową. Pomoc finansowa trafia do najuboższych i osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Koniec realizacji projektu nie oznacza powrotu do dawnego sposobu działania. Celem było wprowadzenie zmian z korzyścią dla wszystkich. Tendencje panujące w polityce społecznej są takie, że Ośrodki Pomocy Społecznej będą musiały wprowadzać nowe rozwiązania. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie już tę pracę wykonał. Na tym etapie będzie można jeszcze dopracować obecnie funkcjonujący system. Zakończenie projektu stanowi swoiste otwarcie się na nowe wyzwania jakie stawia przed nami społeczeństwo.

Projekt był prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

31 grudnia 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa