Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.54. 2021

BURMISTRZA RADZYMINA

z dnia 05.05. 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2021”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Nr 357/XXV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radzymin w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzeniem Burmistrza Radzymina Nr 0050.25.2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radzymin organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego” z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w gminie Radzymin w 2021 roku.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 7 pkt 9 załącznika do uchwały Nr 357/XXV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radzymin w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji.

 

§ 3.

 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1)        w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl ;

2)        na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin;

3)        na stronie internetowej gminy Radzymin www.radzymin.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

5 maja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Radzymin, ul. Weteranów 31 22 786 54 86 ops@radzymin.pl

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa